Overovanie dokladov

Publikované 19.05.2022

Jednou z konzulárnych funkcií podľa Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (článok 5, písmeno f) je vykonávanie funkcie notára. Táto právomoc spočíva v tom, že zastupiteľský úrad Slovenskej republiky, t. j. veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže overovať pravosť podpisov osôb, pravosť fotokópií a pravosť prekladov pre použitie v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad neposudzuje a žiadnym spôsobom nezodpovedá za obsah overovaných listín. Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

 

Overenie pravosti podpisu osoby

Osvedčením pravosti podpisu konzulárny úsek Veľvyslanectva SR v Záhrebe osvedčuje, že žiadateľ listinu vlastnoručne podpísal, alebo že podpis vlastnoručne skôr urobený uznal za vlastný. Pri osvedčovaní pravosti podpisu sa vyžaduje osobná prítomnosť osoby, ktorej podpis sa má overiť.

Žiadateľ sa preukazuje dokladom totožnosti: 

  • občan Slovenskej republiky - platným cestovným pasom alebo platným občianskym preukazom, 
  • štátny občan inej krajiny - platným identifikačným dokladom /cestovný pas, ID/ vydaným iným štátom 

Žiadateľ je povinný predložiť listinu, na ktorej sa má overiť podpis. (Žiadateľ sa podpisuje priamo pred konzulárnym pracovníkom). 

Výška poplatku za overenie jedného podpisu je 10 eur. Poplatok sa vyberá v miestnej mene (HRK) v hotovosti.

 

Overenie pravosti fotokópie

Overením fotokópie Veľvyslanectvo SR v Záhrebe osvedčuje, že fotokópia dokladu je totožná s originálom dokladu.

O osvedčenie pravosti fotokópie možno požiadať osobne (je potrebné sa dopredu dohodnúť s pracovníkom konzulárneho úseku Veľvyslanectva SR v Záhrebe). 

Žiadosť o overenie fotokópie pozostáva z týchto náležitostí:

  • originál listiny, 
  • originál listiny
  • fotokópia listiny, 
  • predloženie platného dokladu totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas).

Výška správneho poplatku za overenie každej strany listiny je 10 eur. Poplatok sa vyberá v miestnej mene HRK (v hotovosti).