Občiansky preukaz

Aktualizované 21.06.2022
Publikované 18.05.2022

Od 1. januára 2013 môžu slovenskí občania osobne požiadať na veľvyslanectve Slovenskej republiky o vydanie občianskeho preukazu (pričom od 1. decembra 2013 sa vydáva občiansky preukaz s čipom, tzv. elektronická identifikačná karta eID ⃰) za týchto podmienok:

 • nejde o prvý občiansky preukaz,
 • uplynula platnosť občianskeho preukazu,
 • žiadateľ stratil predchádzajúci občiansky preukaz, bol mu odcudzený alebo poškodený,
 • žiadateľ má úradne zmenené meno alebo priezvisko,
 • ide o výmenu občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s čipom.

Na veľvyslanectve nie je možné požiadať o nový občiansky preukaz v prípade, že od vydania posledného občianskeho preukazu sa zmenila adresa trvalého pobytu žiadateľa v Slovenskej republike.

K žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu sa prikladá:

a) v prípade skončenia platnosti občianskeho preukazu

 • žiadosť je možné podať najskôr 180 dní pred skončením doby platnosti občianskeho preukazu,

 • žiadateľ predloží svoj doterajší občiansky preukaz,

 • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, predloží aj doklad o štátnom občianstve (t. j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),

b) v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia predchádzajúceho občianskeho preukazu:

 • doklad preukazujúci rodné číslo (rodný list, potvrdenie o rodnom čísle, cestovný pas),

 • doklad vydaný policajným útvarom v Chorvátskej republike o nahlásení straty alebo odcudzenia predchádzajúceho občianskeho preukazu,

 • v prípade, že stratený alebo odcudzený občiansky preukaz bol neplatný, aj doklad o štátnom občianstve (t. j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve),

c) v prípade zmeny mena alebo priezviska:

 • doterajší občiansky preukaz,

 • doklad vydaný matričným úradom Slovenskej republiky potvrdzujúci zmenu mena alebo priezviska (v prípade ich zmeny),

 • v prípade, že doterajší občiansky preukaz je už po skončení doby platnosti, aj doklad o štátnom občianstve (t. j. platný cestovný pas alebo osvedčenie resp. potvrdenie o štátnom občianstve).

d) v prípade výmeny občianskeho preukazu bez elektronického čipu za občiansky preukaz s čipom:

 • doterajší občiansky preukaz.

Všetky doklady potrebné k podaniu žiadosti predkladá žiadateľ v origináli alebo overenej kópii. Žiadosť o nový občiansky preukaz môže na veľvyslanectve podať len slovenský občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Za podanie žiadosti o nový občiansky preukaz sa platí konzulárny poplatok 15 eur, v prípade straty, odcudzenia alebo poškodenia 30 eur resp. 50 eur, ak k tomu došlo opakovane v dvoch po sebe nasledujúcich  rokoch  (poplatok sa platí v miestnej mene HRK podľa platného kurzu v čase podania žiadosti). 

Prevziať občiansky preukaz, o ktorý bolo požiadané prostredníctvom veľvyslanectva Slovenskej republiky je možné len na tom istom veľvyslanectve Slovenskej republiky.

Lehota na vystavenie občianskeho preukazu je 30 dní. Do tejto lehoty nie je započítané doručenie na veľvyslanectvo. Veľvyslanectvo nemá možnosť stanovenú lehotu skrátiť.

⃰Elektronická identifikačná karta - eID je novým typom občianskeho preukazu s elektronickým kontaktným čipom, ktorý slúži občanom nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami a ako cestovný doklad do krajín, ktorého ho ako taký uznávajú, ale   poskytuje  i  možnosť  preukazovania  totožnosti  v elektronickom  prostredí (služba e-Government). Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadáva bezpečnostný kód.

Bližšie informácie týkajúce sa eID karty:

Informácie o občianskom preukaze vo forme eID karte na webovej stránke Ministerstva vnútra SR

Elektronická identifikačná karta (eID) - najčastejšie otázky a odpovede na ústrednom portáli verejných služieb ľuďom