Narodenie dieťaťa

Obsah
  Aktualizované 13.12.2023
  Publikované 13.12.2023

  Zápis do osobitnej matriky

  (odbor osobných evidencií a registrov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky)

  K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu a nevyhnutnej predošlej rezervácie (telefonicky alebo e-mailom) je potrebné:

  • osobne sa dostaviť na konzulárny úsek Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe,
  • Zápis o narodení vyplniť čitateľne paličkovým písmom
  Zápis o narodení
  RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 5851 stiahnutí
  Stiahnuť
  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa - rodiča (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky),
  • platné osvedčenie o štátnom občianstve SR dieťaťa, resp. dospelej osoby, ktorej narodenie sa na Osobitnej matrike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky registruje. ​​​​​​​
  Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 6862 stiahnutí
  Stiahnuť

  Výnimka

  Výnimka: osvedčenie o štátnom občianstve SR sa nevyžaduje v prípade, že ide o dieťa narodené v cudzine a ak sú dodržané nasledovné podmienky:

  • žiadosť o registráciu narodenia dieťaťa v cudzine je podaná v lehote do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa a zároveň
  • rodičia dieťaťa sú výlučne občania Slovenskej republiky (teda nie cudzinci resp. osoby s dvojitým, či viacnásobným štátnym občianstvom).


  V takomto prípade sa dodrží nasledovný postup:

  • rodičia k žiadosti okrem ostatných vyžadovaných dokladov predložia čestné vyhlásenie (word 19,3 kB)  (formulár je k dispozícií bezplatne na veľvyslanectve);
  • podpisy rodičov na čestnom vyhlásení veľvyslanectvo riadne osvedčí a za osvedčenie podpisov sa vyberie správny poplatok v súlade s platným Sadzobníkom konzulárnych poplatkov.
  • predložiť chorvátsky rodný list dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka. Doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál rodného listu dieťaťa, je potrebné dať úradne (notárom) preložiť do slovenského jazyka overenú fotokópiu tohto rodného listu,
  • predložiť originály matričných dokladov rodičov (slovenských občanov) - slovenské rodné listy, slovenský sobášny list,
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozsudok súdu o rozvode,
  • ak rodičia dieťaťa nie sú zosobášení (v deň narodenia), musia sa obaja rodičia dostaviť na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva SR v Záhrebe za účelom podpísania súhlasného prehlásenia rodičov o otcovstve dieťaťa (v prípade, že tak neurobia, slovenský rodný list dieťaťa bude vystavený bez uvedenia otca dieťaťa). Súčasťou súhlasného vyhlásenia o určení otcovstva, je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa,
  • v prípade, že otcom dieťaťa nie je manžel žiadateľky, je potrebné vykonať zapretie otcovstva a následne určenie nového otcovstva
  • potvrdenie o pobyte v Chorvátsku, pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v Chorvátsku,
  • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v chorvátskom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovanej koncovky (-á, -ová), dostavia sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte v Chorvátsku),
  • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí výlučne v hotovosti pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Záhrebe v sume 25 eur.
  • V prípade, že je jeden z rodičov dieťaťa občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné ešte pred samotným zápisom narodenia, požiadať na zastupiteľskom úrade SR o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR. Pri podaní žiadosti o osvedčenie je zároveň potrebné urobiť vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa. Až po vystavení a doručení vyššie uvedených dokumentov, je možné počas riadne rezervovaného termínu podať žiadosť o zápis narodenia. Požiadavka vyhlásenia voľby štátneho občianstva vychádza zo Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva. 

   

  Lehota

  Zápis do osobitnej matriky sa vykoná spravidla do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o ďalšie tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí (§ 23 ods. 4 zákona o matrikách).

  Pri podávaní žiadosti o vydanie rodného listu pre dieťa narodené v cudzine

  • sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu rodiča – občana SR, ak mu v minulosti bol vydaný slovenský rodný list a tento je zaregistrovaný v registri fyzických osôb;
  • sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu rodičov maloletého za predpokladu, že tento sobáš už bol v minulosti zaregistrovaný slovenskou matrikou, ktorá tiež vydala slovenský sobášny list.

  Upozornenie

  Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom veľvyslanectva sa zasielajú na spracovanie Osobitnej matrike v Bratislave (odbor osobných evidencií a registrov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky).

  Po vykonaní zápisu v Slovenskej republike a doručení vydaného úradného matričného výpisu na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Záhrebe sú jednotliví žiadatelia bezodkladne informovaní o možnosti osobného vyzdvihnutia dokumentu vopred zvolenou formou (mobil, SMS, e-mail).​​​​​​​