1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Oznamy a upozornenia pred cestou

Oznamy a upozornenia pred cestou

Od 1. apríla do 1. novembra 2023 svetlá pre autá v Chorvátsku už nie sú cez deň povinné. Zákon o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátsku stanovuje pevnú lehotu, počas ktorej musia byť na motorových vozidlách rozsvietené denné alebo stretávacie svetlá a to od 1. novembra do 31. marca každého kalendárneho roku.

Vstupom Chorvátska do Schengenu od 1. januára 2023 sa zľahčí voľný pohyb tovaru a osôb bez kontroly na hraniciach, v prípade občanov členských krajín Schengenu.

V zmysle § 102 Zákona o bezpečnosti cestnej premávky v Chorvátskej republike (Úradný vestník 70/2019) je od 1. novembra do 31. marca počas dňa povinné používať na motorových vozidlách denné LED svetlá alebo stretávacie svetlá (motocykle a mopedy celoročne) inak hrozí bloková pokuta 300,- HRK/cca 40,- EUR (v prípade kolízie alebo dopravnej nehody je pokuta oveľa vyššia).

V zmysle stanoviska Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky k 1. októbru 2022 cudzinec s udeleným dočasným útočiskom v Slovenskej republike (napr. prípad ukrajinských občanov) sa môže voľne pohybovať v rámci Slovenskej republiky a celého schengenského priestoru.

V Chorvátsku existuje tzv. daň z obratu (DPH) v osobnej doprave aj pre cudzincov aj pri tzv. príležitostnej doprave. Zákon o DPH určil, že miesto prevádzkovania služieb autobusovej dopravy je miesto, kde sa doprava uskutočňuje, primerane k prejdenej vzdialenosti.

POZOR! Vodiči elektrokolobežiek, romopedov, segwayov, e-mobilov a pod. môžu už v Chorvátsku dostať pokutu nielen za jazdenie bez prilieb, ale aj za jazdu pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok. 

Od 1. júla 2022 už občania (vrátane všetkých cudzincov) nemôžu platiť pokuty za spáchané priestupky v hotovosti na mieste spáchania priestupku, ale od tohto dátumu Ministerstvo vnútra Chorvátskej republiky úplne prechádza na bezhotovostné vyberanie pokút prostredníctvom POS zariadení (Point Of Sale - elektronické zariadenia umožňujúce realizovať bezhotovostné platby platobnými kartami).

Veľvyslanectvo SR v Záhrebe odporúča slovenským turistom, aby v prípade, ak majú podozrenie na ochorenie Covid-19 alebo niektorý z jeho symptómov, bezodkladne informovali vlastníka resp. prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia, ktorý následne kontaktuje lekára v zmluvnej ambulancii.