1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Zápis úmrtia na území USA

Zápis úmrtia na území USA

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť časti Všeobecné informácie.

Publikované 04.09.2022

Osobitná matrika

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do osobitnej matriky sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátneho občana Slovenskej republiky ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky a na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe písomnej žiadosti.

K žiadosti musia byť priložené

  • úmrtný list (zápis úmrtia – podáva pozostalý), ktorý vydá cudzí štát,
  • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky (platný občiansky preukaz, platný cestovný doklad alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky),
  • zápis o úmrtí spísaný zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti.

V čase matričnej udalosti musela byť osoba, ktorej sa zápis týka štátnym občanom Slovenskej republiky.

Osobitná matrika zapíše matričnú udalosť a vyhotoví úmrtný list, ktorý zašle zastupiteľskému úradu. Zastupiteľský úrad doručí úradný výpis osobe, ktorá podala žiadosť o zápis matričnej udalosti.

 

Žiadosť o zápis úmrtia

Osoba, ktorá žiada o zápis úmrtia do osobitnej matriky predloží

  • vyplnený zápis o úmrtí (docx; 307.78 kB)
  • vyššie overený úmrtný list vydaný cudzím štátom s úradným  prekladom do štátneho jazyka,
  • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky zosnulého, 
  • platný doklad totožnosti osoby, ktorá žiada o zápis matričnej udalosti.

 

Predloženie úmrtného listu nemožno odpustiť. Ak nie je možné úmrtný list obstarať, možno občana vyhlásiť za mŕtveho len rozhodnutím príslušného slovenského súdu. Vo výnimočných prípadoch, ak to umožňuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, môže rozhodnúť o vyhlásení občana za mŕtveho súdny orgán v zahraničí.

 

Poplatky

Správne poplatky sa vyberajú podľa sadzobníka správnych poplatkov (pdf, 527,4 kB) v USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.


Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky na území USA a ich teritoriálna príslušnosť

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky Washington D.C.

Alabama, Arkansas, Delaware, Florida, Georgia, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, Missouri, North Carolina, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Virginia, West Virginia, District of Columbia, závislé americké územia, California, Nevada, Utah, Arizona, Colorado, New Mexico, Texas, Hawaii.

Kontakt

3523 International Court NW, 20008 Washington D.C., Tel.: 0012022371054, Mobil: 0012023616298 (V núdzových prípadoch) email: cons.washington@mzv.sk

Generálny konzulát Slovenskej republiky v New York​​​u

Connecticut, Illinois, Indiana, Iowa, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New Hampshire, New Jersey, New York, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Dakota, Vermont, Wisconsin, Aljaška, Washington, Oregon, Montana, Idaho, Wyoming.

Kontakt

​​​​​​​801 Second Avenue, 12th Floor, New York, N. Y. 10017, Tel.: 0012122868434, Mobil: 001 646 707 6848 (V núdzových prípadoch) email: cg.newyork@mzv.sk