Osvedčenie o štátnom občianstve 

Aktualizované 28.06.2022
Publikované 31.05.2022

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje

a) platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
b) platným občianskym preukazom,
c) platným cestovným pasom,
d) potvrdením.

Na zastupiteľskom úrade možno osobne podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve obsahuje

1. vyplnený vzor žiadosti o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

rtf
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva SR a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR
(docx; 41 kB)
Stiahnuť

2. doklad totožnosti vydaný Slovenskou republikou a platný doklad totožnosti vydaný cudzím štátnom,

3. rodný list,

4. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,

5. ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný na ich predloženie.

Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je verejná listina, ktorou sa preukazuje, že osoba v nej uvedená je/bola k dátumu štátnym občanom Slovenskej republiky. Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve je jednou z náležitostí k podaniu žiadosti o vydanie cestovného pasu Slovenskej republiky, žiadosti o zápis narodenia alebo uzavretia manželstva do osobitnej matriky, v prípade, ak osoba, ktorej sa úkon týka, nedisponuje iným platným dokladom preukazujúcim štátne občianstvo Slovenskej republiky.

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania.

 

Potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Na zastupiteľskom úrade môže podať orgán verejnej moci, fyzická osoba alebo právnická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať, žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky.