Výpis z registra trestov

Aktualizované 28.06.2022
Publikované 28.06.2022

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť časti Všeobecné informácie.

Zastupiteľský úrad pri výkone konzulárnej funkcie pri prijímaní žiadostí o výpis z registra trestov a zabezpečovaní jeho písomného vyhotovenia postupuje podľa § 14c písm. e) zákona a zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou fyzická osoba alebo právnická osoba preukazuje či bola alebo nebola právoplatne odsúdená.

Na zastupiteľskom úrade môže podať žiadosť o výpis z registra trestov osoba, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená, alebo na žiadosť oprávneného zástupcu právnickej osoby, ktorého oprávnenie a totožnosť musia byť overené. Žiadosť o výpis z registra trestov môže na zastupiteľskom úrade podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. Splnomocnená osoba musí predložiť doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa a doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť.

Žiadosť o výpis z registra trestov  sa podáva na zastupiteľskom úrade osobne. K žiadosti o výpis z registra trestov je potrebné predložiť

pdf
Žiadosť o výpis z registra trestov
(pdf; 101.14 KB)
Stiahnuť

 

a) štátny občan Slovenskej republiky platný občiansky preukaz alebo platný cestovný doklad,
b) štátny občan cudzieho štátu rodný list preložený do štátneho jazyka a platný cestovný  doklad
c) v prípade právnickej osoby výpis z registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná (v prípade potreby overeným písomným splnomocnením štatutárneho orgánu uvedeného vo výpise z tohto registra).

 

Ak žiadateľ požaduje vyššie overenie vydaného výpisu z registra trestov je povinný túto skutočnosť uviesť pred podaním žiadosti! Zároveň uvedie, pre použitie v ktorej krajine vyššie overenie vyžaduje z dôvodu rozsahu vyššieho overenia podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín.

 

Ak osoba, ktorá žiada o výpis z registra trestov požaduje, aby výpis z registra trestov prevzala iná osoba, uvedenú skutočnosť vyznačí v žiadosti. V žiadosti uvedie, či výpis z registra trestov iná osoba prevezme na zastupiteľskom úrade, na ktorom bola žiadosť podaná alebo na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave.

 

Výpis z registra trestov zasiela zastupiteľský úrad na adresu osoby, ktorá o výpis z registra trestov požiadala v mieste obvyklým alebo dohodnutým spôsobom alebo ho osoba, ktorá o výpis z registra trestov požiadala alebo iná osoba alebo splnomocnená osobne prevezme na zastupiteľskom úrade, na ktorom bola žiadosť o výpis z registra trestov podaná alebo na konzulárnom odbore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave.