1. Domov
 2. Services
 3. Slovak citizenship

Slovak citizenship

We would like to ask you to read General information.

On this page
  Aktualizované 02.12.2022
  Publikované 03.09.2022

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno nadobudnúť podľa zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

  • určením,
  • voľbou,
  • narodením,
  • osvojením,
  • udelením.

   

  Nadobudnutie štátneho občianstva narodením

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa

  a) ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom Slovenskej republiky, alebo
  b) narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo
  c) narodené na území Slovenskej republiky, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda štátne občianstvo žiadneho z nich.

  Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana Slovenskej republiky dieťa, ktoré
  a) sa narodilo na území Slovenskej republiky, alebo
  b) bolo nájdené na území Slovenskej republiky a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, že nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu.

  Štátnym občanom Slovenskej republiky je dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.

   

  Nadobudnutie štátneho občianstva osvojením

  Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvojené osvojiteľom alebo osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom Slovenskej republiky, nadobúda osvojením štátne občianstvo Slovenskej republiky.

   

  Nadobudnutie štátneho občianstva udelením

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a

  a) má nepretržitý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

  b) je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten,

  • kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
  • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
  • koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov.

  c) ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,

  d) proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,

  e) proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,

  f) proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,

  g) proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu,

  h) preukázal ovládanie štátneho jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike; to neplatí pre žiadateľa podľa § 7 ods. 2 písm. b) a i), odsekov 4 až 6 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,

  i) plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.


  Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území Slovenskej republiky aspoň osem rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, ak

  a) uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

  b) ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky,

  c) má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku,

  d) je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov,

  e) je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

  f) sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

  g) má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt,

  h) je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

  i) bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 9 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

  j) jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa § 1 ods. 2 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

   

  Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky uvedenej v odseku § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

  Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa § 31 a 32 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva alebo uzavretím manželstva podľa § 34 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva, alebo podľa § 2 zákona č. 102/1947 Zb. o nadobudnutí a strate československého štátneho občianstva sobášom, alebo podľa § 5 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, alebo podľa § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, alebo podľa medzinárodných zmlúv, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

  Žiadateľovi, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky alebo podľa § 6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.


  Bez splnenia podmienky podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý je bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa tohto zákona, ak o to požiada a predloží doklad, že mu nebolo udelené štátne občianstvo iného štátu.

   

  Čo je potrebné predložiť k žiadosti o udelenie štátneho občianstva?

  K žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky je potrebné predložiť

  1. vyplnený formulár žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky (pdf; 188.61 KB)

  2. stručný životopis,

  3. doklad totožnosti,

  4. rodný list,

  5. doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,

  6. doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,

  7. doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,

  8. listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej, republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,

  9. osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie,

  10. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,

  11. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,

  12. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,

  13. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,

  14. potvrdenie o štúdiu,

  15. potvrdenie o poberaní dôchodku,

  16. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,

  17. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

   

  Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 písm. i) zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov týkajúcich sa tohto žiadateľa, a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.


  Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach. Maloleté dieťa do 14 rokov uvedie rodič vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; k žiadosti priloží doklady podľa § 8 ods. 12 zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (rodný list dieťaťa, doklad o pobyte dieťaťa na území Slovenskej republiky, potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu).


  Prevzatie listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nadobúda prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré je spojené so zložením sľubu štátneho občana Slovenskej republiky (doc; 36.35 KB). Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov, osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje, a osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony.

   

  Naturalizácia a strata štátneho občianstva

  Občania Slovenskej republiky (resp. ČSR, ČSSR, ČSFR), ktorí do 7. júla 1997 naturalizáciou získali štátne občianstvo Spojených štátov amerických v súlade s vtedy platným Dohovorom o naturalizácii medzi Československom a Spojenými štátmi americkými (č. 169/1929 Zb. zrušené č. 46/1998 Z. z.) stratili predchádzajúce štátne občianstvo (SR, ČSR, ČSSR, ČSFR).
  S účinnosťou od 17. júla 2010 štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.
  V prípade, ak občan Slovenskej republiky naturalizáciou nadobudol štátne občianstvo Spojených štátov amerických v období od 7. júla 1997 do 17. júla 2010 nestratil automaticky štátne občianstvo Slovenskej republiky.

   

  Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov

  Bývalí štátni občania Slovenskej republiky môžu požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov, čo bývalý štátny občan uvedie v žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. Minister vnútra Slovenskej republiky pri rozhodovaní o žiadosti bývalého štátneho občana Slovenskej republiky o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky prihliada aj na skutočnosti, ktoré boli dôvodom straty štátneho občianstva Slovenskej republiky a na spôsob a podmienky nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva, najmä na existenciu podmienky povoleného, evidovaného alebo registrovaného pobytu v cudzom štáte v čase nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva.

  Nevyhnutnou podmienkou udelenia (vrátenia) štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov je pobyt cudzinca na území SR, povolený alebo registrovaný oddelením cudzineckej polície Policajného zboru SR.

  Ak spadáte do tejto kategórie cudzincov, ktorí takýmto spôsobom prišli o štátne občianstvo SR a Vašu žiadosť o vrátenie občianstva budete podávať na území USA na diplomatickej misii SR podľa miesta pobytu, je najprv potrebné požiadať o trvalý pobyt na neobmedzený čas na území SR a následne o vrátenie štátneho občianstva. Obe žiadosti je možné podať naraz osobne na diplomatickej misii SR.

  Poznámka

  Ak budete žiadať o vrátenie štátneho občianstva na území SR, je najprv potrebné na miestne príslušnom oddelení cudzineckej polície požiadať o registrovanie resp. povolenie na trvalý pobyt na neobmedzený čas a po jeho udelení o vrátenie štátneho občianstva SR na okresnom úrade v sídle kraja v mieste bydliska.

  Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas na území SR za účelom požiadania o vrátenie štátneho občianstva SR pozostáva z týchto náležitostí:

  • vyplnenú žiadosť o udelenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
  •  cestovný pas USA (ako identifikačný doklad),
  •  doklad potvrdzujúci, že žiadateľ je bývalým slovenským občanom (napr. potvrdenie o strate občianstva, alebo naturalizačný certifikát, alebo listina o prepustení zo štátneho zväzku), alebo čestné prehlásenie, že žiadateľ bol občanom Slovenskej republiky,
  •  ak žiadateľ nemá doklad o zabezpečení ubytovania v SR, uvedie ako adresu pobytu v SR len obec alebo mesto (príp. mestskú časť).

  V prípade kladného posúdenia žiadosti o udelenie trvalého pobytu cudzinca na neobmedzený čas, zašle príslušné oddelenie cudzineckej polície SR rozhodnutie o udelení žiadateľovi; zastupiteľskému úradu, ktorý prijal žiadosť; ako aj príslušnej sekcii Ministerstva vnútra za účelom ďalšieho konania vo veci žiadosti o udelenie štátneho občianstva z osobitných dôvodov.

  Žiadosť o trvalý pobyt na neobmedzený čas na území SR za účelom požiadania o vrátenie štátneho občianstva SR nie je spoplatnená.

   

  K žiadosti o udelenie občianstva SR z osobitných dôvodov sa dokladá:

  1. vyplnená žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,

  2. stručný životopis (podpísaný),

  3. doklad totožnosti (cestovný pas USA),

  4. rodný list,

  5. doklad o osobnom stave

  • ženatý/vydatá: sobášny list, ak je z USA, musí byť opatrený apostille a úradne preložený do slovenského jazyka
  • rozvedený/rozvedená: právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, ak je z USA musí byť opatrené apostille a úradne preložené do slovenského jazyka
  • vdovec/vdova: úmrtný list manžela/ky, ak je z USA musí byť opatrený apostille a úradne preložený do slovenského jazyka

  6. doklad o pobyte cudzinca na území SR – povolený oddelením cudzineckej polície SR (ak žiadateľ podáva obe žiadosti súčasne, tento doklad bude doručený priamo zastupiteľskému úradu ako aj Ministerstvu vnútra SR za účelom ďalšieho konania vo veci vrátenia občianstva

  7. doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,

  8. doklad o bezúhonnosti, nie starší ako 6 mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti.

  V podmienkach USA ide o výpis z registra trestov FBI, platný pre celé územie USA. O výpis z registra trestov FBI (Identity History Summary Check) je potrebné požiadať na miestnej polícii, ktorá odoberie žiadateľovi odtlačky prstov. Tie je potrebné spolu so žiadosťou poslať na adresu: Federal Bureau of Investigation, CJIS Division, 1000 Custer Hollow Road, Clarksburg, West Virginia 26306, tel. 304-625-3878. Apostil nie je potrebný.

  Poznámka

  Slovenská republika neakceptuje výpis z registra trestov FBI získaný prostredníctvom tzv. FBI channelers, doklad musí byť vystavený priamo FBI.

  9. naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom, a ak žiadateľ má aj listinu o prepustení zo štátneho zväzku SR,

  10. čestné vyhlásenie o pobyte v USA v čase nadobudnutia amerického štátneho občianstva spolu s uvedením konkrétnej adresy,

  11. tieto ďalšie doklady, ktoré sa žiadateľa týkajú:

  • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
  • výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
  • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
  • potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
  • potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
  • potvrdenie o štúdiu,
  • potvrdenie o poberaní dôchodku,
  • potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
  • potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

   

  Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré sa ho týkajú, prípadne čestné vyhlásenie s odôvodnením ich nepredloženia.

  Všetky doklady je nutné predložiť v origináli alebo úradne osvedčenej kópii.

  Doklady v cudzom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

  Žiadosť o udelenie štátneho občianstva z osobitných dôvodov (pdf; 299.16 KB)

   

  Správne poplatky

  Správne poplatky sa vyberajú podľa sadzobníka správnych poplatkov v USD.

  Aktualizované 21.07.2023
  Publikované 17.07.2023

  Zoznam nižšie uvedených subjektov má indikatívny/odporúčací charakter.

  Prípadný výber konkrétneho subjektu zostáva jedine na vlastnom rozhodnutí.

  Poradie subjektov je náhodné.

   

  Settle in Slovakia - Advokátska kancelária JUDr. Petra Kuzmu

  E-mail: info@settleinslovakia.eu


  FALATH & PARTNERS Law Firm, Bratislava, Slovakia

  Kontaktná osoba: Ján Falath, Esq., Founder & Managing Partner

  E-mail: office@falathpartners.sk

  Weby: slovak-citizenship.com a falathpartners.sk


  EURO CIVITAS s. r. o.

  E-mail: krasny@eurocivitas.eu

  Tel. č.: +421 910 424 517