Spoločenstvo európskych kultúrnych inštitútov

Responsive Image
Publikované 19.07.2022

EUNIC (European National Institutes for Culture)

Spoločenstvo európskych kultúrnych inštitútov (EUNIC; European National Institutes for Culture) je sieťou národných kultúrnych inštitútov všetkých členských krajín EÚ, ktoré sa zaoberajú kultúrnymi aktivitami a súvisiacimi činnosťami nad rámec svojich národných hraníc (EU National Institutes for Culture). EUNIC má 36 členov, spája organizácie z 27 členských štátov EÚ a pracuje prostredníctvom globálnej siete zoskupení v 150 krajinách. EUNIC je uznávaným partnerom EÚ pri realizácii politiky v oblasti kultúry v rámci EÚ aj mimo nej.

Členovia EUNIC - medzi ktorých patrí aj Slovenská republika, v zastúpení MZVEZ SR, pracujú v oblasti prezentácie a rozvoja kultúry, umenia, jazykov, mládeže, vzdelávania, vedy, spoločnosti, medzikultúrneho dialógu a rozvoja.

Na miestnej úrovni sa inštitúty krajín EÚ združujú vo viac ako 100 klastroch/zoskupeniach v rôznych mestách, regiónoch a krajinách vo svete, spolupracujú na spoločných projektoch a programoch a podporujú úlohu kultúry vo vnútorných a vonkajších vzťahoch EÚ. Rozvoj klastrov je financovaný od roku 2012 prostredníctvom Klastrového fondu, do ktorého finančne prispievajú národné kultúrne inštitúty. Slovenské inštitúty v zahraničí, ako aj zastupiteľské úrady SR sa v mieste svojho pôsobenia aktívne zapájajú do práce regionálnych klastrov EUNIC.

Globálny úrad EUNIC so sídlom v Bruseli zabezpečuje vzájomnú spoluprácu členov EUNIC po celom svete, obhajuje európske kultúrne vzťahy navonok a uľahčuje zdieľanie vedomostí a informácií v rámci globálnej siete. Úradujúcim prezidentom EUNIC je Guzmán Palacios zo španielskeho AECID, riaditeľom Globálneho úradu EUNIC so sídlom v Bruseli je Andrew Manning.