1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Slovensko v Európskej únii
  4. Projekty podporené z európskych fondov
  5. Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

Responsive Image

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom
Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na http://www.opevs.eu/.

Publikované 17.06.2022

Prijímateľ: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava

Miesto realizácie projektu: Slovenská republika

Výška poskytnutého NFP: 7 653 215,27 eur 

Obdobie realizácie projektu: 09/2018-11/2022

Kód projektu:  

Zmluva: CRZ 

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

Cieľom národného projektu „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“ je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to “Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

1. Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov. 

2. Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

 

Partneri: 

1. Ministerstvo vnútra SR 

2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

3. Ministerstvo životného prostredia SR 

4. Ministerstvo obrany SR 

5. Ministerstvo zdravotníctva SR 

6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

7. Ministerstvo financií SR

8. Ministerstvo kultúry SR 

9. Úrad vlády SR 

10. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

11. Národný bezpečnostný úrad 

12. Úrad priemyselného vlastníctva SR 

13. Úrad pre verejné obstarávanie 

14. Štatistický úrad SR 

15. Slovenský metrologický inšpektorát 

16. Národný inšpektorát práce 

17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR 

18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR 

19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice