1. Domov
  2. Diplomacia
  3. Témy
  4. Ľudské práva
  5. Implementačné správy k ľudskoprávnym dohovorom

Implementačné správy k ľudskoprávnym dohovorom


Publikované 24.05.2022

Slovenská republika je zmluvnou stranou základných dohovorov OSN v oblasti ľudských práv a základných slobôd. Tieto dohovory ustanovili osobitné kontrolné mechanizmy, ktoré orgánom OSN umožňujú pravidelne monitorovať a hodnotiť stav dodržiavania medzinárodnoprávnych záväzkov štátov vo vzťahu k ochrane ľudských práv.

Z ustanovení dohovorov vyplýva pre SR povinnosť informovať pravidelne kontrolné orgány - výbory, tzv. treaty bodies (niekedy nazývané i kvázisúdne orgány OSN) o tom, ako implementuje ustanovenia dohovorov do svojej legislatívy a praxe.

Jednotlivé výbory správu posúdia a po jej prerokovaní s delegáciou SR vydajú svoje hodnotenie (concluding obsevations).

Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965)

Trinásta periodická správa SR o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 444.5kB , 7.12.2021, 69 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie k jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky
PDF 320.2kB , 22.4.2020, 748 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
Word 344.6kB , 19.10.2018, 740 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní jedenástej a dvanástej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
Word 27.6kB , 2.2.2018, 591 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie k šiestej, siedmej a ôsmej periodickej správe
PDF 155.5kB , 23.3.2017, 1468 stiahnutí
Stiahnuť
Deviata a desiata periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 436.6kB , 23.3.2017, 1409 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie k deviatej a desiatej periodickej správe
RTF 189.0kB , 23.3.2017, 1174 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní deviatej a desiatej periodickej správy SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 534.9kB , 23.3.2017, 720 stiahnutí
Stiahnuť
Jedenásta a dvanásta periodická správa Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
PDF 559.3kB , 23.3.2017, 1147 stiahnutí
Stiahnuť
Šiesta, siedma a ôsma periodická správa Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
RTF 881.5kB , 23.3.2017, 1881 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie rasovej diskriminácie
RTF 571.0kB , 23.3.2017, 734 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní štvrtej a piatej periodickej správy
RTF 32.0kB , 23.3.2017, 581 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa a druhá a tretia správa SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (dokument je v anglickom jazyku)
PDF 193.1kB , 1.8.2016, 1497 stiahnutí
Stiahnuť
Štvrtá a piata periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
RTF 289.6kB , 1.8.2016, 3074 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor o právach dieťaťa (1989)

Záverečné odporúčania Výboru OSN pre práva dieťaťa ku Konsolidovanej 3.,4. a 5.periodickej správe (v slovenskom jazyku)
PDF 231.9kB , 6.8.2022, 1784 stiahnutí
Stiahnuť
Šiesta periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa
PDF 3.7MB , 6.8.2022, 439 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru OSN o právach dieťaťa
Word 1.2MB , 22.6.2016, 1752 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k druhej periodickej správe
RTF 151.4kB , 22.6.2016, 3061 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní východiskovej správy
RTF 117.1kB , 22.6.2016, 2991 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre práva dieťaťa k východiskovej správe
Word 78.8kB , 22.6.2016, 2771 stiahnutí
Stiahnuť
Sprava o prerokovaní Konsolidovanej 3., 4. a 5. spravy o implementácie Dohovoru OSN o právach dieťaťa
Word 18.6kB , 22.6.2016, 892 stiahnutí
Stiahnuť
II. Štatistické informácie
PDF 859.3kB , 22.6.2016, 3665 stiahnutí
Stiahnuť
Konsolidovaná tretia, štvrtá a piata periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Dohovoru o právach dieťaťa
RTF 1.3MB , 22.6.2016, 2469 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu (1984)

Záverečné odporúčania Výboru OSN proti mučeniu k tretej periodickej správe SR
Word 45.6kB , 6.8.2022, 287 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa SR k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 337.2kB , 6.8.2022, 364 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o posudzovaní Tretej periodickej správy Slovenskej republiky podľa Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu pred Výborom proti mučeniu
PDF 684.1kB , 6.8.2022, 759 stiahnutí
Stiahnuť
Štvrtá periodická správa SR o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 940.5kB , 23.12.2020, 88 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN proti mučeniu k Východiskovej správe SR
RTF 42.6kB , 22.4.2020, 968 stiahnutí
Stiahnuť
Tretia periodická správa SR o implementácii Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
PDF 324.8kB , 1.3.2017, 1885 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru proti mučeniu k druhej periodickej správe
PDF 224.1kB , 1.3.2017, 1850 stiahnutí
Stiahnuť
Správy o priebehu a výsledkoch posudzovania Východiskovej a druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu
RTF 96.0kB , 1.3.2017, 994 stiahnutí
Stiahnuť
2. periodická správa k Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu
RTF 347.1kB , 1.3.2017, 3466 stiahnutí
Stiahnuť

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966)

Druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
RTF 643.8kB , 6.8.2022, 1389 stiahnutí
Stiahnuť
Tretia periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného Paktu o občianskych a politických právach
PDF 812.0kB , 6.8.2022, 1786 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní tretej periodickej správy
PDF 206.2kB , 6.8.2022, 863 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné pripomienky Výboru pre ľudské práva k Tretej periodickej správe
PDF 164.0kB , 6.8.2022, 843 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 17/10/2016
Word 103.2kB , 25.7.2017, 865 stiahnutí
Stiahnuť
Odpovede Slovenskej republiky Výboru OSN pre ľudské práva v súvislosti s posudzovaním štvrtej periodickej správy Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
Word 740.9kB , 27.3.2017, 1065 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní druhej periodickej správy
RTF 12.8kB , 20.3.2017, 826 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre ľudské práva k východiskovej správe
RTF 39.9kB , 20.3.2017, 787 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre ľudské práva k druhej periodickej správe
RTF 124.5kB , 20.3.2017, 893 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach
RTF 92.4kB , 20.3.2017, 1707 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné pripomienky Výboru OSN pre ľudské práva k štvrtej periodickej správe Slovenskej republiky
Word 60.6kB , 20.3.2017, 616 stiahnutí
Stiahnuť
Štvrtá periodická správa Slovenskej republiky o implementácii Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach
Word 1.4MB , 20.3.2017, 974 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979)

Siedma periodická správa SR k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien 10/08/2021
PDF 724.3kB , 7.12.2021, 56 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní Východiskovej správy SR k Dohovoru OSN o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
Word 15.8kB , 20.3.2017, 2442 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá, tretia a štvrtá periodická správa k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
RTF 660.8kB , 20.3.2017, 3418 stiahnutí
Stiahnuť
Aktualizácia východiskovej správy k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
RTF 178.7kB , 20.3.2017, 2737 stiahnutí
Stiahnuť
Piata a šiesta periodická správa SR k Medzinárodnému Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien
PDF 1.6MB , 20.3.2017, 2787 stiahnutí
Stiahnuť
Vyhodnotenie Východiskovej správy SR k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (CEDAW).
RTF 26.4kB , 20.3.2017, 1363 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru pre odstránenie diskriminácie žien k druhej, tretej a štvrtej periodickej správe
RTF 50.8kB , 20.3.2017, 1453 stiahnutí
Stiahnuť

Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966)

Správa o prerokovaní druhej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
PDF 309.4kB , 6.8.2022, 1164 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá periodická správa SR k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
RTF 6.2MB , 6.8.2022, 1992 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková a druhá periodická správa k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach
RTF 410.9kB , 6.8.2022, 1882 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k druhej periodickej správe
PDF 197.7kB , 6.8.2022, 1296 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní východiskovej správy
Word 59.8kB , 6.8.2022, 2555 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k východiskovej správe SR
PDF 220.6kB , 23.12.2020, 87 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné odporúčania Výboru OSN pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva k tretej periodickej správe SR
PDF 333.7kB , 23.12.2020, 86 stiahnutí
Stiahnuť
Správa o prerokovaní tretej periodickej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach a návrh zodpovedných subjektov za realizáciu odporúčaní obsiahnutých v Záverečnom stanovisku Výboru pre hospodárske, sociálne a kultúrne práva
PDF 983.6kB , 24.11.2020, 134 stiahnutí
Stiahnuť
Tretia periodická správa Slovenskej republiky k medzinárodnému paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach.
PDF 639.7kB , 28.6.2017, 882 stiahnutí
Stiahnuť

Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006)

Záverečné odporúčania k východiskovej správe Slovenskej republiky 18/04/2016
Word 57.5kB , 6.8.2022, 785 stiahnutí
Stiahnuť
Príloha 1 - Druhá a tretia periodická správa k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 23/09/2020
PDF 601.2kB , 6.8.2022, 116 stiahnutí
Stiahnuť
Druhá a tretia periodická správa k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, 23/09/2020
PDF 598.7kB , 6.8.2022, 172 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa SR k Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím 05/2012
PDF 1.3MB , 5.8.2022, 1101 stiahnutí
Stiahnuť

Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím (2006)

Správa o prerokovaní východiskovej správy Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím 8/7/2020
PDF 487.6kB , 14.7.2020, 184 stiahnutí
Stiahnuť
Záverečné stanovisko Výboru OSN pre nedobrovoľné zmiznutia
PDF 420.2kB , 19.11.2019, 418 stiahnutí
Stiahnuť
Východisková správa Slovenskej republiky k medzinárodnému dohovoru o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím
PDF 569.2kB , 24.10.2018, 1809 stiahnutí
Stiahnuť