Tím Slovensko

Aktualizované 25.08.2022
Publikované 13.06.2022

Tím Slovensko predstavuje neformálnu platformu, ktorej snahou je zefektívniť spoluprácu a vzájomnú informovanosť aktérov verejnej správy v oblasti podporu exportu, investícií, rozvoja dodávateľských reťazcov, vedy, výskumu a inovácií, podpory cestovného ruchu a iných oblastí. Tím Slovensko vznikol na základe iniciatívy Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a skladá sa zo zástupcov na úrovni generálnych riaditeľov inštitúcií:

 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo dopravy SR
 • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
 • Úrad vlády SR
 • SBA
 • SARIO
 • Slovakia Travel
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

 

Pracovnou náplňou koordinačnej skupiny je:

 • zdieľanie informácií o projektoch, o prípadoch v riešení, o prebiehajúcich aktivitách so zahraničnými partnermi, o sektorových politikách a aktualitách, o možnostiach zapojenia sa do aktivít na zahraničných trhoch, o kalendároch podujatí, o výsledkoch analýz,
 • riešenie systémového nastavenia koordinácie a pravidelných komunikačných tokov medzi ekonomickou diplomaciou a relevantnými vnútroštátnymi inštitúciami,
 • vytváranie synergických efektov pre vytipované aktivity a projekty zapojením personálnych a finančných kapacít príslušných členov
 • identifikácia potrieb vypracovania základných analýz v sektorových témach