1. Domov
  2. Dienste
  3. Führungszeugnis

Das Führungszeugnis

Aktualizované 04.04.2024
Publikované 01.09.2022

Žiadosť o výpis z registra trestov  zo SR sa podáva osobne.

Výpis z registra trestov je verejná listina, ktorou sa preukazuje, či fyzická osoba bola alebo nebola právoplatne odsúdená. Výpis z registra trestov vydá Generálna prokuratúra Slovenskej republiky na žiadosť osobe, ktorej sa týka a ktorej totožnosť musí byť overená.

Občania SR môžu v Nemecku požiadať o vystavenie európskeho registra trestov (Europäisches Führungszeugnispríslušné nemecké orgány. V takom prípade obdržia výpis z registra trestov zo SR  v nemeckom jazyku. 

 

Náležitosti podania žiadosti na generálnom konzuláte 

  • platný doklad totožnosti – občiansky preukaz, cestovný pas;

 

Ak podáva žiadosť splnomocnená osoba

Žiadosť o výpis z registra trestov môže podať a výpis z registra trestov prevziať aj osoba splnomocnená žiadateľom. Splnomocnenie musí byť osvedčené notárom alebo iným na to príslušným orgánom, nesmie byť staršie ako 30 dní a pripája sa k žiadosti. 

Splnomocnená osoba musí predložiť: 

  • platný doklad, ktorým sa overuje totožnosť žiadateľa, 
  • platný doklad, ktorým preukazuje svoju totožnosť splnomocnená osoba

 

Ak podáva žiadosť cudzinec

Žiadosť o výpis z registra trestov v prípade cudzinca - doklady ktoré musí cudzí štátny príslušník predložiť

  • rodný list s jeho úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka
  • cestovný doklad alebo  iný doklad preukazujúci totožnosť.

 

Poplatky

Správny poplatok sa hradí v hotovosti vo výške 14 eur pri podaní žiadosti.

 

Požiadavka legalizácie výpisu z registra trestov - apostil

Pred podaním žiadosti o výpis z registra trestov SR odporúčame informovať sa u orgánu / inštitúcie,  ktorá výpis z registra trestov požaduje, či bude požadovať opatrenie výpisu z registra trestov  legalizáciou  tzv. apostil. Výpis z registra trestov bez požiadavky jeho legalizácie - apostil bude vystavený v priebehu niekoľkých hodín. Ak sa požaduje jeho opatrenie apostilom, bude doručený približne o jeden mesiac. 

 

Elektronické služby

Rezervácia termínu podania

 

Užitočné odkazy

Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

pdf
Žiadosť o výpis z registra trestov
(pdf; 99 kB)
Stiahnuť