1. Domov
 2. Služby
 3. Pomoc v núdzi v zahraničí
 4. Ako vám môže pomôcť veľvyslanectvo

Ako vám môže pomôcť veľvyslanectvo

Jednou z prioritných úloh zastupiteľských úradov je poskytovať konzulárnu ochranu občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitnú v stave núdze, v krízovej situácii alebo potrebujú pomoc pri zabezpečení svojich práv a oprávnených záujmov. 

Výkon týchto činností zabezpečujú spravidla diplomatickí zamestnanci – konzuli. Spôsob, rozsah a formy ochrany určuje predovšetkým zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, normy medzinárodného práva, predovšetkým Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch a legislatíva krajiny pôsobenia zastupiteľského úradu.. 

V núdzi sa môže ocitnúť občan, ak je ohrozený jeho život, zdravie alebo majetok a túto situáciu nie je schopný samostatne, bez pomoci iných riešiť. Za núdzu nemožno považovať situáciu, ak občan pricestoval do zahraničia bez dostatočných finančných prostriedkov na cestu a pobyt alebo si nemôže nájsť zamestnanie.

V krízovej situácii sa môže ocitnúť občan v dôsledku závažnej, nepredvídateľnej udalosti na určitom mieste pričom jeho život, zdravie alebo bezpečnosť sú bezprostredne ohrozené. Krízová situácia spravidla zasiahne väčší počet ľudí ako následok živelnej pohromy, hromadnej dopravnej nehody, extrémnej politickej situácie, ozbrojeného konfliktu, teroristického útoku, bezpečnostnej hrozby.  

Zastupiteľský úrad (veľvyslanectvo alebo generálny konzulát) môžu poskytnutie konzulárnej ochrany odmietnuť, ak občan alebo nezastúpený občan neposkytuje súčinnosť, nepodieľa sa na riešení situácie, konzulárnu ochranu zneužil, uviedol nepravdivé informácie alebo zavádzajúce informácie alebo požaduje ochranu nad rámec možností diplomatickej misie a konzulárneho úradu
  
Ako Vám môže pomôcť zastupiteľský úrad Slovenskej republiky 

 • Môže vydať náhradný cestovný doklad občanovi SR, ktorý na spiatočnú cestu do Slovenskej republiky nemá iný platný cestovný doklad (napr. pri strate, odcudzení či skončení platnosti cestovného dokladu).
 • Môže v prípade potreby kontaktovať príbuzných alebo známych občana SR, ktorý sa v zahraničí ocitol v núdzi a potrebuje napr. finančné prostriedky pre návrat do SR. 
 • Môže poradiť najvhodnejší spôsob zabezpečenia finančnej pomoci zo SR prostredníctvom peňažných ústavov. 
 • Môže odporučiť vhodné právnické služby alebo zastúpenie pred orgánmi prijímajúceho štátu. 
 • Môže informovať občana SR v otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti podľa miestnych podmienok, prípadne odporučiť zdravotnícke zariadenia. 
 • Môže informovať príbuzných alebo známych o stave núdze, v ktorom sa občan SR v zahraničí ocitol (napr. dopravná alebo iná nehoda) a to spravidla na žiadosť občana.
 • Môže kontaktovať občana SR po zadržaní, vo väzobnom stíhaní alebo pri výkone trestu odňatia slobody a podávať o ňom správy príbuzným a známym, ak s tým dotknutá osoba vyslovene súhlasí alebo o informovanie priamo žiada. 
 • V prípade úmrtia informuje prostredníctvom polície najbližších príbuzných, odporúča ďalší postup a poskytuje nevyhnutnú súčinnosť.
 • Môže informovať o charitatívnych organizáciách, ktoré by mohli poskytnúť neodkladnú pomoc v núdzi (napr. krátkodobý nocľah). 
 • Môže sprostredkovať kontakt s miestnymi úradmi, políciou a pod. v rozsahu určenom právnym poriadkom prijímajúceho štátu. 

 
Čo konzul urobiť nemôže

 • Zaplatiť za občana SR cestovné lístky, kauciu ani žiadne účty, napríklad za liečenie, ubytovanie, právnu pomoc a pod. 
 • Nahrádzať činnosť advokátov, cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk alebo iných špecializovaných organizácií.
 • Zabezpečiť občanom SR lepšie zaobchádzanie ako s občanmi prijímajúceho štátu napríklad v nemocniciach alebo väzniciach.
 • Zasahovať do súdneho konania, vyšetrovať trestné činy alebo iniciovať trestné oznámenie v mene občana SR.
 • Zabezpečovať alebo sprostredkovať prácu alebo pracovné povolenie pre občana SR.
 • Poskytnúť ani zaobstarať bezplatné ubytovanie.
 • Pátrať alebo iniciovať pátranie po nezvestných osobách. Nezvestnosť osoby je potrebné nahlásiť na slovenskej polícii, ktorá žiadateľa stotožní a vyžiada si náležitosti potrebné pre pátranie. Pátranie sa vykonáva v spolupráci s políciou príslušného štátu alebo na medzinárodnej úrovni.

 
Ako predchádzať problémom alebo stavu núdze v zahraničí 

Uistite sa pred cestou, že máte platný cestovný doklad a že vodičský preukaz je platný pre krajinu, do ktorej cestuje.
Zabezpečte si platné vízum, ak cestujete do krajiny, s ktorou má SR vízovú povinnosť; osobitne si overte vízovú povinnosť v prípade tranzitných krajín. 
Ak je to možné a doba plánovaného pobytu v zahraničí je určená, vopred si zabezpečte spiatočný cestovný lístok.
Majte pri sebe dostatočné množstvo finančných prostriedkov, najlepšie vo forme cestovných šekov. Informujte sa o možnostiach použitia platobných kariet v danej krajine.
Vopred uzatvorte komerčné zdravotné poistenie a zmluvné poistenie motorového vozidla pre zahraničie.
Dôsledne dodržiavajte miestne predpisy, ktoré môžu byť v každom štáte iné, takisto ako sankcie za ich porušenie. Vyhnite sa akémukoľvek kontaktu s omamnými látkami a neprenášajte pre cudzie osoby balíky neznámeho obsahu cez colnú kontrolu.
Zoberte si so sebou adresu a telefónne kontakty príslušného zastupiteľského úradu SR v krajine, do ktorej cestuje a v krajinách, cez ktoré prechádza.
Využite službu dobrovoľnej registrácie na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 
Vydanie náhradného cestovného dokladu 
Veľvyslanectvo vydá občanovi SR v prípade straty, odcudzenia alebo neplatnosti cestovného dokladu náhradný cestovný doklad na návrat na Slovensko. Platnosť náhradného cestovného dokladu je časovo i územne obmedzená.
Veľvyslanectvo môže výnimočne vydať na návrat na Slovensko náhradný cestovný doklad pre maloleté dieťa, ktoré nebolo zatiaľ zapísané do osobitnej matriky.
 
Aké formy nefinančnej pomoci môže zastupiteľský úrad poskytnúť v stave núdze 
Súčinnosť a primeranú pomoc v povolenom rozsahu v kontakte s políciou, zdravotníckymi zariadeniami či inými orgánmi štátu.
Sprostredkovať nevyhnutnú pomoc, najmä lekárske ošetrenie a usmernenie o prípadnom oznámení trestného činu pre obete násilnej trestnej činnosti. 
V prípade zranenia alebo hospitalizácie podľa povahy prípadu navštíviť zraneného či chorého občana v zdravotníckom zariadení a s jeho súhlasom bezodkladne informovať príbuzných. Popritom môže pomôcť v kontakte s miestnym zdravotníckym zariadením, prípadne s vyšetrovacími orgánmi a so zdravotnou poisťovňou na Slovensku.
Pri mimoriadnej udalosti – napr. hromadná dopravná nehoda – v prípade potreby vyslať do terénu svojho zamestnanca, aby operatívne poskytol pomoc a bol k dispozícii pre kontakt s miestnymi orgánmi.
 
Úmrtie občana SR v zahraničí
Pri úmrtí občana v zahraničí sa postupuje podľa medzinárodného práva, príp. podľa konkrétnej medzinárodnej zmluvy s daným štátom. Ak takáto zmluva neexistuje, zastupiteľský úrad postupuje podľa právnych predpisov daného štátu.
Zastupiteľský úrad informuje rodinu o úmrtí prostredníctvom polície. V prípade potreby je nápomocný pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na územie SR alebo pri pochovaní v mieste úmrtia – postupuje však výlučne na základe písomných pokynov obstarávateľa pohrebu.
Zastupiteľský úrad nemôže hradiť poplatky ani poskytnúť pôžičku na prevoz telesných pozostatkov, pochovanie v mieste úmrtia alebo s tým súvisiacu administratívu.
Ak je to potrebné, zastupiteľský úrad vystaví sprievodný list na prepravu telesných pozostatkov.
 
Konzulárna ochrana zadržaných, odsúdených, väznených
O zadržaní, vzatí do väzby či odsúdení zastupiteľský úrad informuje príbuzných alebo blízkych výlučne so súhlasom dotknutej osoby. Bez takéhoto súhlasu nemožno informovať ani rodinu, ani inštitúcie na Slovensku, vrátane médií.
V prípadoch, ktoré si to vyžadujú, zastupiteľský úrad preverí, či zaobchádzanie s dotknutou osobou spĺňa medzinárodne zadefinované minimum a či nie je horšie, ako bežná úroveň v primajúcom štáte.
K dispozícii je aj ďalšia pomoc – napr. návšteva vo väzenskom zariadení, súčinnosť pri zabezpečení právneho zástupcu a usmernenie pri získaní resp. prevode finančných prostriedkov na úhradu pokuty, prípadne kaucie.
Zastupiteľský úrad nemôže zasahovať do vyšetrovania ani konania súdov a nemôže žiadať skrátenie, či anulovanie trestu, odpustenie pokuty a podobne.