Repatriácia

Publikované 01.07.2022

Zastupiteľský úrad poskytne konzulárnu ochranu pri repatriácii, ak o to štátny občan Slovenskej republiky požiada a nie je schopný situáciu riešiť vlastnými silami.  

Repatriáciou je asistovaný návrat štátneho občana Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky. 

 
Zastupiteľský úrad môže spolupracovať so zdravotníckym zariadením, v ktorom je zranený občan umiestnený, najmä pri zabezpečení lekárskych správ o zdravotnom stave zraneného občana potrebných pre repatriáciu. 

Pri repatriácii zraneného štátneho občana Slovenskej republiky, ktorého poistenie nepokrýva náklady na repatriáciu, zastupiteľský úrad môže po určení finančného krytia prepravy poskytnúť súčinnosť osobe zabezpečujúcej repatriáciu zraneného občana pri komunikácii s organizáciou záchrannej zdravotnej služby vykonávajúcej prepravu pacientov zo zahraničia alebo pri komunikácii s príslušnou zdravotnou poisťovňou