1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska

Žiadosť o zmenu mena alebo priezviska

Zobrazenie webového obsahu
Publikované 30.06.2022

Na zastupiteľskom úrade je možné podať žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska.

 

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska musí byť písomná a musí obsahovať

 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
 • miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v Slovenskej republike alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,
 • meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
 • údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • odôvodnenie žiadosti.

 

K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópiu týchto dokladov

 • rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,
 • úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova,
 • občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
 • iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka,
 • doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
 • verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť.

Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

 • písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
 • úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.
Pätička pre Zښ
Feedback