1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Zápis sobáša uzatvoreného v USA

Sobáš v zahraničí

Aktualizované 28.06.2022
Publikované 31.05.2022

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť časti Všeobecné informácie.

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

Do osobitnej matriky sa zapisuje narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátneho občana Slovenskej republiky ktoré nastali na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia Slovenskej republiky a na území nepatriacom žiadnemu štátu.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe písomnej žiadosti. K žiadosti musia byť priložené

  1. sobášny list (zápis uzatvorenia manželstva – podáva ten z manželov, ktorý je slovenský štátny občan), ktorý vydá cudzí štát,
  2. doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky (platný občiansky preukaz, platný cestovný doklad alebo platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky),
  3. zápis o uzavretí manželstva spísaný zastupiteľským úradom alebo matričným úradom, alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti.

V čase matričnej udalosti musela byť osoba, ktorej sa zápis týka (v prípade uzavretia manželstva aspoň jeden z manželov) štátnym občanom Slovenskej republiky.

Osobitná matrika zapíše matričnú udalosť a vyhotoví sobášny list, ktorý zašle zastupiteľskému úradu. Zastupiteľský úrad doručí úradný výpis osobe, ktorá podala žiadosť o zápis matričnej udalosti.

 

Žiadosť o zápis uzavretia manželstva

Osoba, ktorá žiada o zápis manželstva do osobitnej matriky predloží

a) vyplnený zápis o uzavretí manželstva

rtf
Zápis o uzavretí manželstva
(docx; 209.9 kB)
Stiahnuť

b) vyššie overený sobášny list vydaný cudzím štátom s úradným prekladom do štátneho jazyka,

c) doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky aspoň jedného z manželov,

d) právoplatný rozsudok súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva štátneho občana Slovenskej republiky, ak uzavrel manželstvo ako rozvedený,

e) úmrtný list manžela/manželky štátneho občana Slovenskej republiky alebo právoplatný rozsudok súdu o vyhlásení manžela/manželky štátneho občana Slovenskej republiky za mŕtveho, ak uzavrel manželstvo ako ovdovený.

Ženské priezvisko osoby inej ako slovenskej národnosti sa zapíše bez koncovky slovenského prechyľovania podľa § 16 písm. b) alebo § 19 ods. 6 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, ak o to požiada žena, ktorej sa zápis týka. Ak žena, ktorej sa zápis týka, chce po uzavretí manželstva používať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania a v predloženom sobášnom liste je uvedené priezvisko bez tejto koncovky slovenského prechyľovania, uvedie ho v zápise ako dohodnutý ženský tvar priezviska.

K dokladom o rozvode manželstva v cudzine alebo k rozhodnutiam cudzieho súdu o určení alebo popretí otcovstva je potrebné predložiť aj právoplatný rozsudok Krajského súdu v Bratislave, ktorým sa uznáva rozhodnutie cudzieho súdu na území

Slovenskej republiky, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

V Slovenskej republike sa nevydáva osvedčenie o spôsobilosti na uzavretie manželstva; zastupiteľský úrad môže na žiadosť občana o tejto skutočnosti vydať potvrdenie.

 

Správne poplatky

Správne poplatky sa vyberajú podľa sadzobníka správnych poplatkov (pozri Správne poplatky) v USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.

Poznámka
V prípade, ak žiadate o zápis manželstva po rozvode predchádzajúceho manželstva v zahraničí, je potrebné mať vysporiadané zápis predchádzajúceho manželstva v osobitnej matrike.
Pätička pre Zښ
Feedback