1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Vydanie Slovenských matričných dokladov

Vydanie Slovenských matričných dokladov

Publikované 30.06.2022

Žiadosť o zaslanie matričných dokladov do cudziny

Na zastupiteľskom úrade môže žiadosť o úradný výpis z matričného úradu.

Na stiahnutie: 

pdf
Žiadosť o úradný výpis z matričného úradu
(pdf; 290.91 KB)
Stiahnuť

a) osoba, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny (za člena rodiny sa pre tento prípad považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba),

b) splnomocnený zástupca po predložení písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa zápis týka,

c) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti,

d) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,

e) osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,

f) poručník, ak sa o dieťa osobne stará

g) súdom ustanovený opatrovník,

h) na úradné potreby štátny orgán, obec a iná ustanovizeň, ak to ustanoví osobitný zákon.

 

K žiadosti priložte kópiu identifikačnej strany pasu/občianskeho preukazu.

 

Správne poplatky

Správne poplatky sa vyberajú podľa sadzobníka správnych poplatkov (pozri Správne poplatky) v USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.

Pätička pre Zښ
Feedback