1. Domov
  2. Služby
  3. Všeobecné informácie

Všeobecné informácie


Aktualizované 14.12.2022
Publikované 04.09.2022

V naliehavých prípadoch, ktoré neznesú odklad, a ktoré sú spojené najmä s núdzou alebo krízovou situáciou nás kontaktujte na pohotovostnom telefónnom čísle +1 202 361 6298.

Upozorňujeme, že uvedené telefónne číslo slúži len pre najzávažnejšie prípady najmä v súvislosti so zatknutím alebo iným obmedzením osobnej slobody, ak sa občan stal obeťou trestného činu, v prípade vážnej nehody (ťažké zranenie-hospitalizácia) alebo závažnej choroby, v prípade úmrtia občana, pri repatriácii (pomoci pri návrate občana do SR) a pod.

 

Úradné hodiny

Pondelok: 10.00 -12.00 a 13.00 -15.00 hod
Streda: 10.00 -12.00 a 13.00 -15.00 hod
Piatok: 10.00 -12.00 a 13.00 -15.00 hod

Konzulárne oddelenie je zatvorené pre verejnosť v utorky a vo štvrtky a tiež počas štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja v Slovenskej republike.

Veľvyslanectvo bude v roku 2023 zatvorené v nasledovných dňoch:

2. januára, 16. januára, 20. februára, 7. apríla, 10. apríla, 29. mája, 19. júna, 4. júla, 4. septembra, 9. októbra, 10. novembra, 25. decembra, 26. decembra.

 

Rezervácia termínu

Z dôvodu zabezpečovania kvalitného výkonu konzulárnych činností v konzulárnom obvode zastupiteľského úradu sa vyžaduje rezervácia konkrétneho termínu stretnutia na zastupiteľskom úrade.

Rezervácia konkrétneho termínu stretnutia je možná na emailovej adrese: cons.washington@mzv.sk

Zastupiteľský úrad vyberá správne poplatky za výkon konzulárnych činností len platobnou kartou. Správne poplatky sa menia na začiatku každého kalendárneho mesiaca z dôvodu možno zmeny výmenného kurzu EUR - USD.

 

Doklad totožnosti

Na zastupiteľskom úrade je vždy potrebné preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti:

  1. občania Slovenskej republiky: platný cestovný doklad vydaný Slovenskou republikou alebo platný občiansky preukaz vydaný Slovenskou republikou,
  2. občania členských štátov Európskej únie, Švajčiarska, Islandu, Nórska a Lichtenštajnska, ktoré sú súčasťou schengenského priestoru: platný cestovný doklad vydaný štátom, ktorého sú štátni občania alebo platný občiansky preukaz vydaný štátom, ktorého sú štátni občania a oprávňuje ich na vstup na územie Slovenskej republiky,
  3. občania tretích štátov: platný cestovný doklad vydaný štátom, ktorého sú štátni občania, a ktorý Slovenská republika uznáva. ​​​​​​​Zoznam uznaných cestovných dokladov na webovej stránke Rady EÚ.

 

Osoby mladšie ako 18 rokov

Osoby mladšie ako 18 rokov musia prísť v sprievode zákonného zástupcu (rodiča, opatrovníka atď.), ak nie je ustanovené inak. Vzťah medzi uvedenými osobami musí byť doložený verejnou listinou (rodný list, právoplatné rozhodnutie súdu atď.).

 

Verejné listiny

Zastupiteľský úrad môže pracovať len s verejnými listinami, ktoré vydali alebo vyššie overili štátne orgány Slovenskej republiky a s verejnými listinami vydanými alebo overenými orgánom cudzieho štátu len s príslušným vyšším overením (apostille alebo konzulárna superlegalizácia), ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak.

Verejnou listinou je listina, na ktorej je odtlačok pečiatky orgánu/úradu alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby.

Vyššie overenie formou apostilu sa akceptuje pri cudzích štátoch, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (tzv. Haagsky dohovor). Spojené štáty americké a Slovenská republika sú zmluvnými stranami uvedeného dohovoru.

V súlade so zákonom č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov nie je k jednotlivým žiadostiam potrebné predkladať dokumenty, údaje z ktorých je orgán verejnej moci schopný získať z informačných systémov verejnej správy. Ide najmä a výpis z registra trestov či výpisy z registra fyzických osôb (rodný list, sobášny list, úmrtný list) v prípade, ak takéto dokumenty už boli vydané a údaje sú v príslušných registroch uvedené.

 

Parkovanie

Od 1. januára 2018 je zakázané parkovať na parkovacích miestach nachádzajúcich sa na verejných komunikáciách v okolí veľvyslanectva. V prípade potreby parkovať motorové vozidlo počas stretnutia na veľvyslanectve oznámte túto skutočnosť po rezervácii stretnutia na veľvyslanectve na e-mailovú adresu cons.washington@mzv.sk s uvedením informácií o motorovom vozidle (značka, model, farba).

 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok sme vám k dispozícii na e-mailovej adrese: cons.washington@mzv.sk.