1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Preprava zbraní a streliva

Preprava zbraní a streliva

Aktualizované 27.01.2023
Publikované 27.01.2023

Zastupiteľský úrad pri výkone inej konzulárnej funkcie postupuje podľa § 14c písm. i) zákona a zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o strelných zbraniach“).

Zbrojný sprievodný list je verejná listina, ktorá oprávňuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu na uskutočnenie trvalého vývozu, trvalého dovozu alebo dočasne doviezť, držať, používať alebo previezť cez územie Slovenskej republiky zbrane a strelivo podľa § 40 ods. 1 zákona o strelných zbraniach.

Upozorňujeme, že zbrojný sprievodný list sa vydáva na čas nevyhnutne potrebný, najdlhšie však na dva mesiace. Nevyužitý zbrojný sprievodný list je jeho držiteľ povinný po uplynutí doby platnosti vrátiť do siedmich dní tomu orgánu, ktorý ho vydal.

Držiteľ zbrojného sprievodného listu na dovoz zbrane alebo streliva je povinný do siedmich dní od nadobudnutia vlastníctva zbrane alebo streliva oznámiť dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B, zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. d) policajnému útvaru a predložiť ju na zaevidovanie alebo odovzdať do úschovy (§ 39).

K žiadosti o dočasný dovoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C uvedenej v § 6 ods. 1 písm. a) až c) zákona o strelných zbraniach a streliva do nich na uskutočnenie podujatia, ktorého súčasťou je športová streľba alebo na výkon práva poľovníctva, žiadateľ pripojí úradne osvedčené písomné pozvanie organizátora športového podujatia, osvedčené písomné pozvanie na poľovačku alebo osvedčenú zmluvu o poplatkovej poľovačke v štátnom jazyku.

Každý, kto vyváža, dováža alebo vykonáva prevoz zbrane kategórie A, zbrane kategórie B alebo zbrane kategórie C alebo streliva do týchto zbraní cez vonkajšiu štátnu hranicu, je túto skutočnosť povinný oznámiť útvaru policajného zboru, ktorý vykonáva hraničnú kontrolu na hraničnom priechode a colnému úradu na colnom priechode Slovenskej republiky; to neplatí, ak je vývoz alebo dovoz uskutočnený v zásielkach. Zároveň je povinný predložiť zbrojný sprievodný list, povolenie podľa § 47 zákona o strelných zbraniach alebo európsky zbrojný pas. Povolenie alebo európsky zbrojný pas musí mať vždy pri sebe, ak má pri sebe zbraň kategórie A, zbraň kategórie B alebo zbraň kategórie C alebo strelivo do týchto zbraní, a predložiť ho príslušnému orgánu na kontrolu.

 

Poplatky

Za vydanie zbrojného sprievodného listu sa uhrádza správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov v USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.

Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu
PDF 117.2 kB, 27.1.2023, 81 stiahnutí
Stiahnuť