1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Ohlásenie, skončenie trvalého pobytu na území SR

Ohlásenie, skončenia trvalého pobytu na území SR

Publikované 04.09.2022

Na zastupiteľskom úrade môže štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má pobyt v zahraničí ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyplnením odhlasovacieho lístka (pdf, 125,40 kB).

Štátny občan Slovenskej republiky, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky je povinný odovzdať občiansky preukaz.

 

Poplatky

Za osvedčenie podpisu občana Slovenskej republiky na odhlasovacom lístku zastupiteľský úrad vyberie správny poplatok podľa sadzobníka správnych poplatkov v USD podľa aktuálneho výmenného kurzu.