Dedičské konanie v USA

Zobrazenie webového obsahu
Publikované 30.06.2022

Zastupiteľský úrad poskytuje súčinnosť pri zabezpečení ochrany záujmov štátneho občana Slovenskej republiky v dedičskom konaní v Spojených štátoch amerických podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a podľa právneho poriadku Spojených štátov amerických.

Súčinnosť zastupiteľského úradu pri zabezpečení ochrany záujmov štátneho občana Slovenskej republiky v dedičskom konaní v Spojených štátoch amerických pozostáva najmä  z pomoci pri zabezpečovaní potrebných dokladov.


Upozorňujeme, že zastupiteľský úrad nemôže zastupovať štátneho občana Slovenskej republiky v dedičskom konaní v Spojených štátoch amerických.


Ak štátny občan Slovenskej republiky požiada zastupiteľský úrad alebo konzulárny odbor o zabezpečenie dokladu týkajúceho sa dedičského konania v zahraničí, konzulárny odbor vyžiada od občana písomnú žiadosť a čestné vyhlásenie s úradne osvedčeným podpisom, že sa zaväzuje uhradiť Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky všetky náklady spojené so zabezpečením dokladu.

 

Dedičské konanie v USA sa nezahajuje z úradnej moci, ale na základe podnetu, ktorý podáva:

  1. osoba, ktorá koná ako správca pozostalosti (administrátor)
  2. osoba, ktorá bola určená konať  vo veci v poslednej vôle zomrelej osoby
  3. dedič
  4. veriteľ

Návrh na zahájenie dedičského konania sa podáva na súde, kde mal zomrelý posledné bydlisko (domicil).  Ide spravidla o najnižšie články v sústave amerických súdov. Ide o súdy, ktoré sa môžu volať Probate courtSurrogate  court alebo Circuit court v danom meste. Zákonní a testamentárni dedičia sú o dedičskom konaní vyrozumení.

Americké súdy si vždy od dedičov vyžiadajú prehlásenie, z ktorého musí byť zrejmé, čím je odôvodnený nárok na dedičstvo a dokladovanie  príbuzenského vzťahu k nebohému. Súd si  z tohto prehlásenia musí urobiť jasný obraz o stave príbuzenstva (family tree), aby bolo dedičstvo rozdelené v súlade so zákonom.

Takéto prehlásenie podpíše dedič, alebo viacero dedičov, alebo osoba, ktorá nemá žiadny peňažný záujem na vysporiadaní dedičstva (disinterested perosna). Podpisy na prehlásení sú notársky overené.

Pätička pre Zښ
Feedback