Pobyt cudzinca

Aktualizované 18.07.2022
Publikované 31.05.2022

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť časti Všeobecné informácie.

Štátnym občanom tretieho štátu je osoba, ktorá nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a nie je štátnym občanom členského štátu Európskej únie.

Prechodný pobyt oprávňuje štátneho občana tretieho štátu zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bol policajným útvarom udelený. (udelenie prechodného pobytu oprávňuje jeho držiteľa študovať)

Modrá karta udeľovaná vysokokvalifikovaným zamestnancom oprávňuje štátneho občana tretieho štátu vstúpiť, zdržiavať sa, pracovať na území Slovenskej republiky, vycestovať z územia Slovenskej republiky a opätovne vstúpiť na územie Slovenskej republiky v čase, na aký mu bola policajným útvarom vydaná.

Trvalý pobyt oprávňuje štátneho občana tretieho štátu zdržiavať sa, vycestovať a opätovne vstupovať na územie Slovenskej republiky v čase, na ktorý mu bol policajným útvarom udelený, ak zákon o pobyte cudzincov neustanovuje inak.

Trvalý pobyt je

a) trvalý pobyt na päť rokov,

b) trvalý pobyt na neobmedzený čas,

c) pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny s priznaným postavením osoby s dlhodobým pobytom Európskej únie.

 

Kde podať žiadosť o prechodný pobyt?

Žiadosť o udelenie pobytu sa podáva osobne na
a) policajnom útvare, ak sa na území Slovenskej republiky zdržiava na základe platného povolenia na pobyt,

b) na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, ktorý mu vydal cestovný doklad,

c) na zastupiteľskom úrade akreditovanom pre štát, v ktorom má bydlisko,

d) ak nie je zastupiteľský úrad podľa písmena a) a b) alebo v prípadoch hodných osobitného zreteľa na určenom zastupiteľskom úrade.

rtf
Zoznam miestne príslušných zastupiteľských úradov na podanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu
(docx; 21.08 kB)
Stiahnuť

 

Kde podať žiadosť o modrú kartu?

Žiadosť o vydanie modrej karty sa podáva osobne na

a) zastupiteľskom úrade,

b) policajnom útvare, ak sa štátny občan tretieho štátu zdržiava na území Slovenskej republiky oprávnene.

 

Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v prípade, ak ide o vnútropodnikový presun (ICT) je možné podať len na zastupiteľskom úrade.

 

Kde podať žiadosť o trvalý pobyt na päť rokov?

Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov sa podáva spravidla osobne na

a)  zastupiteľskom úrade,

b) policajnom útvare.

 

Doklady potrebné k žiadosti o udelenie pobytu

Doklady sa predkladajú v origináli a musia byť preložené do štátneho jazyka. Zastupiteľský úrad overuje hodnovernosť prekladu.

1. vyplnený formulár žiadosti o udelenie pobytu podľa zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

pdf
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu
(pdf; 230.30 kB)
Stiahnuť

 

2. platný cestovný pas uznaný Slovenskou republikou

3. dve farebné fotografie s rozmermi 3 × 3,5 cm zobrazujúce aktuálnu podobu

4. dokumenty nie staršie ako 90 dní od ich vydania podľa druhu pobytu, o ktorý štátny občan tretieho štátu žiada (vid. zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

rtf
Zoznam potrebných dokumentov k jednotlivým druhom pobytu
(docx; 49.93 kB)
Stiahnuť

 

Dokumentom preukazujúcim bezúhonnosť je pre štátnych občanov Spojených štátov amerických „Federal Criminal Registry Extract valid for the whole territory of the USA - FBI Identity History Summary Check“.

Zastupiteľský úrad neprijme žiadosť o udelenie prechodného pobytu podľa § 23 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak pri podaní žiadosti zistí, že sa štátny občan tretieho štátu bude počas vnútropodnikového presunu zdržiavať dlhšie obdobie na území členského štátu Európskej únie ako na území Slovenskej republiky.

 

Podanie žiadosti o udelenie pobytu na území Slovenskej republiky

Zastupiteľský úrad vykoná so štátnym občanom tretieho štátu, ktorý žiada o udelenie prechodného pobytu na území Slovenskej republiky osobný pohovor.

Ak bude na osobnom pohovore prítomný tlmočník, ktorý nie je zapísaný v zozname tlmočníkov v Spojených štátoch amerických, zastupiteľský úrad si od takéhoto tlmočníka vyžiada zloženie sľubu. 

rtf
Sľub tlmočníka nezapísaného v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR
(docx; 18.12 kB)
Stiahnuť

 

Informácie na webovej stránke Migračného informačného centra