Národné víza

Aktualizované 18.07.2022
Publikované 28.06.2022

Vláda SR prijala nariadenie umožňujúce jednoduchšie získavanie národných víz pre vysokokvalifikovaných pracovníkov.

Cieľom regulovanej mobility cudzincov za prácou v Slovenskej republike je kompenzovať nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily na slovenskom pracovnom trhu. Udeľovanie národných víz osobám z tretích krajín môže pokryť pretrvávajúci dopyt po vysokokvalifikovaných pracovníkoch v slovenskom hospodárstve. Získavanie talentov zo zahraničia je aj súčasťou Plánu obnovy.

SR je pripravená udeliť v roku 2022 národné vízum pre 3000 vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín. Budú sa udeľovať absolventom slovenských a českých vysokých škôl alebo jednej z top 500 svetových univerzít. Udeliť vízum bude možné aj cudzincom, ktorí budú zamestnaní na postoch vyžadujúcich vysokú kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva, vedy a výskumu, či IT sektora, ak dosiahli vysokoškolské vzdelanie.

Záujemcovia môžu o národné vízum požiadať príslušný zastupiteľský úrad Slovenskej republiky. Na základe udeleného národného víza bude vysokokvalifikovaným osobám z tretích krajín umožnený vstup na územie SR za účelom hľadania si zamestnania a následne vykonávania pracovnej činnosti.

Zastupiteľské úrady SR sú pripravené poskytnúť súčinnosť v zmysle ich právomocí. V prípade otázok môžete kontaktovať aj konzulárny odbor MZVEZ SR na adrese konz@mzv.sk.

 

Dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste venovali pozornosť časti Všeobecné informácie.

Národné vízum je povolenie udelené Slovenskou republikou, ktoré oprávňuje zdržiavať sa na jej území.

 

Komu môže byť udelené národné vízum?

Štátnemu občanovi tretej krajiny, ak

a) je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,

b) je starší ako 15 rokov a je prijatý na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín týždenne,

c) je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv, alebo

d) je to v záujme Slovenskej republiky,

e) ide o rodinného príslušníka azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.

 

Na ako dlhý pobyt sa udeľuje národné vízum?

Národné vízum sa udeľuje na pobyt dlhší ako tri mesiace, najviac na jeden rok. Národné vízum môže byť udelené

a) na 90 dní, ak je udelenie národného víza potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike,

b) na dĺžku jazykového vzdelávania na jazykovej škole, najviac do 31. júla príslušného školského roka,

c) na nevyhnutný čas, ak ide o udelenie národného víza rodinnému príslušníkovi azylanta alebo cudzinca, ktorému sa poskytla doplnková ochrana.

 

Biometria

Osoba, ktorá žiada o udelenie národného víza je povinná podrobiť sa nasnímania odtlačkov svojich desiatich prstov.

Od povinnosti podrobiť sa nasnímaniu odtlačkov desiatich prstov sú oslobodení:

a) deti mladšie ako 12 rokov,

b) osoby, ktorým je fyzicky nemožné odobrať odtlačky prstov.

 

Podanie žiadosti o udelenie národného víza/potrebné dokumenty

1. Vyplnený formulár žiadosti o udelenie národného víza

pdf
Žiadosť o udelenie národného víza
(pdf; 455.14 KB)
Stiahnuť

 

2. Platný cestovný doklad uznaný Slovenskou republikou

3. Farebná fotografia s rozmermi 3 × 3,5 cm zobrazujúca aktuálnu podobu

4. Doklad potvrdzujúci účel pobytu

5. Doklad o zdravotnom poistení

6. Osoba, ktorá žiada o udelenie národného víza v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike musí predložiť všetky doklady potrebné na podanie žiadosti o udelenie pobytu (pozri Pobyt na území Slovenskej republiky)

7. Osoba, ktorá žiada o udelenie národného víza v súvislosti s prijatím na jazykové vzdelávanie na jazykovej škole aj doklad o finančnom zabezpečení pobytu a doklad o zabezpečení ubytovania, ak potrebné skutočnosti nie sú uvedené v predloženom doklade o účele cesty.

Poznámka: Zastupiteľský úrad si môže od štátneho príslušníka tretej krajiny vyžiadať ďalšie doklady. Na žiadosť zastupiteľského úradu je žiadateľ povinný dostaviť sa na osobný pohovor na zastupiteľský úrad.

 

Udelenie národného víza

Zastupiteľský úrad rozhodne o udelení národného víza v lehote 30 dní odo dňa podania žiadosti o udelenie národného víza.
Zastupiteľský úrad môže určiť osobe, ktorá podala žiadosť o udelenie národného víza hraničný prechod na vstup na územie Slovenskej republiky.

 

Neudelenie národného víza a zrušenie národného víza

Zastupiteľský úrad neudelí národné vízum ak osoba, ktorá žiadala o jeho udelenie nepredloží všetky potrebné doklady, nespĺňa podmienky na udelenie národného víza alebo predložila nepravdivé alebo zavádzajúce údaje alebo predloží falošné alebo pozmenené doklady alebo doklad inej osoby.

Zastupiteľský úrad zruší udelené národné vízum ak

a) zistí skutočnosti, ktoré by odôvodňovali neudelenie národného víza,

b) je osoba, ktorej bolo národné vízum udelené administratívne vyhostená, alebo ak jej bol uložený trest vyhostenia,

c) osoba, ktorej bolo národné vízum udelené neplní účel, na ktorý bolo národné vízum udelené,

d) bola osoba, ktorej bolo národné vízum udelené odsúdená za spáchanie úmyselného trestného činu,

e) je osoba, ktorej bolo národné vízum udelené nežiaducou osobou,

f) osoba, ktorej bolo národné vízum udelené závažným spôsobom alebo opakovane porušila povinnosť ustanovené zákonom č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

g) osoba, ktorej bolo národné vízum udelené požiadala o zrušenie platnosti národného víza.

Odvolanie proti rozhodnutiu o neudelení národného víza je prípustné len v prípade, ak o udelenie národného víza žiadal rodinný príslušník azylanta alebo cudzinca, ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana.

 

Správny poplatok

Správny poplatok za podanie žiadosti o udelenie národného víza sa vyberie podľa sadzobníka správnych poplatkov (pozri Správne poplatky) v USD po prepočte aktuálnym výmenným kurzom