Zmena mena/priezviska

Publikované 27.05.2022

Na povolenie zmeny mena alebo priezviska je príslušný obvodný úrad v SR podľa miesta trvalého alebo posledného trvalého pobytu občana SR na území SR. Pokiaľ štátny občan SR takýto pobyt nemal, je príslušný Obvodný úrad Bratislava.

V cudzine je žiadosť je možné podať’ aj na príslušnom zastupiteľskom úrade SR, ktorý ju postúpi na príslušný obvodný úrad (v sídle okresu).

Podanie žiadosti podlieha poplatku podľa zákona Č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (časť XVIII. konzulárne poplatky, položka 248). Poplatok za zmenu mena alebo priezviska sa vyberie až po vykonaní úkonu.

V praxi rozlišujeme dve kategórie zmien mena alebo priezviska:

1.) zmena, na ktorú nie je potrebné povolenie
2.) zmena, na ktorú je potrebné povolenie obvodného úradu
 

Zmena bez povolenia obvodného úradu


Je bez poplatku a robí sa priamo na matričnom úrade na základe písomného vyhlásenia.

Povolenie na zmenu priezviska nie je potrebné (ustanovenie §7 zákona o mene a priezvisku), ak ide o zmenu priezviska:

a) po rozvode manželstva (do 3 mesiacov po právoplatnosti rozsudku o rozvode)
b) po nadobudnutí plnoletosti spočívajúcu v používaní len jedného z dvoch alebo viac priezvisk
c) spočívajúcu v zápise ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
d) spočívajúcu v úprave priezviska v súlade so slovenským pravopisom, alebo s pravopisom jazyka národnostnej menšiny
e) dieťaťa po jeho právoplatnom osvojení
f) z dôvodu zmeny pohlavia
g) maloletého dieťaťa, ktorého rodičia uzavreli manželstvo po jeho narodení, na priezvisko určené pre ich ostatné deti
h) maloletého dieťaťa, ktorého otec nie je známy, na priezvisko určené pre ostatné deti jeho matky a jej manžela

 

Zmena s vyžadovaným povolením obvodného úradu


Na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný obvodný úrad podľa trvalého, prípadne posledného trvalého pobytu štátneho občana Slovenskej republiky na území Slovenskej republiky; ak štátny občan Slovenskej republiky takýto pobyt nemal, na povolenie zmeny mena alebo zmeny priezviska je príslušný Obvodný úrad Bratislava.

Zmenu mena alebo zmenu priezviska možno povoliť, najmä ak ide o meno a priezvisko hanlivé alebo z dôvodov hodných osobitného zreteľa.

Zmenu priezviska možno povoliť len na základe spoločnej žiadosti oboch manželov, ak sa jedna o zmenu priezviska:

a) manželov, ktorí majú spoločné priezvisko; zmena priezviska sa vzťahuje aj na priezvisko spoločných maloletých detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
b) jedného z manželov, ktorí nemajú spoločné priezvisko, na priezvisko jeho manžela, pričom spoločné priezvisko nadobúdajú aj ich spoločné detí, aj keď neboli zahrnuté do žiadosti,
c) jedného z manželov, ktorí majú spoločné priezvisko, na priezvisko, ktoré používal pred prijatím spoločného priezviska,
d) jedného z manželov, ktorý prijal spoločné priezvisko a ako druhé žiada prijať priezvisko, používal pred uzavretím manželstva,
e) jedného z manželov, ktorí si pri uzavretí manželstva ponechali svoje doterajšie priezviská, a ktorý žiada k svojmu doterajšiemu priezvisku prijať priezvisko spoločných detí, na ktorom sa dohodli pri uzavretí manželstva; priezvisko spoločných detí sa uvádza ako prvé v poradí,
f) jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na spoločné priezvisko,
g) jedného z manželov, ktorý prijal pri uzavretí manželstva súhlasným vyhlásením spoločné priezvisko a ako druhé v poradí si ponechal svoje doterajšie priezvisko, na doterajšie priezvisko.

Fyzickej osobe, u ktorej prebieha zmena pohlavia, povolí obvodný úrad používať neutrálne meno a priezvisko na základe žiadosti a potvrdenia zdravotníckeho zariadenia, v ktorom liečba k zmene pohlavia prebieha.

Náležitosti žiadosti

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska (dospelého, dieťaťa, rodiny) - upravuje §11 zákona o mene a priezvisku. ň

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska (dospelý)alebo celá rodina musí byť písomná a musí obsahovať:

a) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia a rodné číslo osoby, ktorej sa žiadosť týka, a dátum a miesto uzavretia manželstva, ak osoba je ženatý muž alebo vydatá žena,
b) miesto trvalého pobytu v Slovenskej republike, miesto posledného trvalého pobytu v SR alebo miesto obvyklého pobytu v cudzine osoby, ktorej sa žiadosť týka,
c) meno alebo priezvisko, ktoré si osoba, ktorej sa žiadosť týka, zvolila,
d) meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia manžela alebo maloletých, ak sa vzťahuje zmena priezviska aj na tieto osoby,
e) údaj o štátnom občianstve osoby, ktorej sa žiadosť týka,
f) odôvodnenie žiadosti.

K žiadosti o zmenu mena alebo zmenu priezviska je potrebné predložiť originál alebo osvedčenú kópia týchto dokladov:

a) rodný list osoby, ktorej sa žiadosť týka,
b) sobášny list, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je ženatý muž alebo vydatá žena,
c) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je rozvedená,
d) úmrtný list manžela, ak osoba, ktorej sa žiadosť týka, je vdovec alebo vdova,
e) občiansky preukaz osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
f) iný doklad totožnosti osoby, ktorej sa žiadosť týka,
g) doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby, ktorej sa žiadosť týka, ak ho má mať,
h) verejná listina alebo doklad o štátnom občianstve aj iného štátu, ak ide o zmenu mena alebo zmenu priezviska občanov, ktorí sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky a zároveň štátnymi občanmi iného štátu.

Žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podávajú jeho rodičia, ak sú jeho zákonnými zástupcami, ako spoločnú žiadosť. Ak ide o maloletého staršieho ako 15 rokov, musia k žiadosti priložiť jeho písomný súhlas s jeho úradne osvedčeným podpisom. Ak o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého žiada iba jeden z jeho rodičov, k žiadosti priloží aj

a) písomný súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom alebo právoplatné rozhodnutie súdu nahrádzajúce jeho súhlas, ak súhlas nedal alebo ak sa súhlas nedal získať,
b) úmrtný list druhého rodiča, ak zomrel,
c) právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony druhého rodiča, ak bolo takéto rozhodnutie vydané.

Doklady podľa odseku 3 písm. b) a c) sa predkladajú vo forme originálu alebo ich osvedčenej kópie.

Ak obaja rodičia dieťaťa zomreli, nie sú známi, boli pozbavení spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu alebo nie sú schopní posúdiť dôsledky zmeny mena alebo zmeny priezviska maloletého, žiadosť o zmenu mena alebo zmenu priezviska maloletého podáva poručník, ktorý bol dieťaťu ustanovený.

Ak žiadosť podáva iná osoba ako tá, ktorej sa žiadosť týka, žiadosť musí obsahovať aj meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu žiadateľa a jeho vzťah k osobe, ktorej sa žiadosť týka; splnomocnenec musí predložiť písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, ktorej sa žiadosť týka, na konanie vo veci zmeny mena alebo zmeny priezviska.