Výpis z registra trestov

Aktualizované 13.10.2023
Publikované 13.10.2023

Žiadosť o výpis z registra trestov sa podáva na orgánoch prokuratúry, na obciach, ktoré vedú matriku, na vybraných pobočkách pošty pošte alebo na zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky.

Žiadosť o výpis z registra trestov podáva žiadateľ s pobytom v Rakúskej republike osobne, na predpísanom tlačive. 

Správnosť údajov uvedených v žiadosti o výpis z registra trestov a totožnosť žiadateľa sa podľa platného zákona overuje:

  • u občana Slovenskej republiky z občianskeho preukazu, cestovného pasu, diplomatického alebo služobného pasu,
  • u občana členského štátu Európskej únie z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka (preklad do štátneho jazyka nepredkladajú občania ČR) a z cestovného dokladu alebo dokladu preukazujúceho totožnosť občana členského štátu Európskej únie
  • u štátneho príslušníka tretej krajiny z rodného listu s jeho úradne osvedčeným prekladom do štátneho jazyka a z cestovného dokladu.

Výšku správneho poplatku za žiadosť o výpis z registra trestov podanú na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky stanovuje príloha k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov v časti XVIII.

V súčasnosti je v Slovenskej republike možné vydať viacjazyčný štandardný formulár len ak občan SR podáva žiadosť priamo na Generálnej prokuratúre SR. Ak podáva občan žiadosť o výpis z registra trestov na veľvyslanectve a požiadal by o vydanie výpisu s formulárom, musí byť žiadosť odoslaná v papierovej forme na Generálnu prokuratúru SR, kde bude vyhotovený výpis z registra trestov s viacjazyčným formulárom a zaslaný späť na veľvyslanectvo (dodacia doba cca. 6 týždňov).

Osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky, nemôže požiadať o vydanie viacjazyčného štandardného formulára k výpisu z registra trestov Slovenskej republiky. (Pozn.: Občan iného členského štátu EÚ môže o viacjazyčný štandardný formulár k výpisu z registra trestov požiadať len v štáte, ktorého je občanom.)

Slovenský občan môže o výpis z registra z registra trestov zo Slovenskej republiky požiadať aj rakúsky úrad. Túto požiadavku je potrebné špecifikovať pred samotným podaním žiadosti priamo na úrade.

Žiadosť o výpis z registra trestov
PDF 50.4 kB, 25.1.2023, 3081 stiahnutí
Stiahnuť