Úmrtie v zahraničí

Aktualizované 27.05.2022
Publikované 27.05.2022

Zápis úmrtia do osobitnej matriky


Narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktoré nastali na
a) území cudzieho štátu,
b) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
c) lodi alebo lietadle mimo územia Slovenskej republiky,
d) území nepatriacom žiadnemu štátu
- sa zapisujú do osobitnej matriky. (§ 23 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov). Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (§ 23 ods. 8 zákona o matrikách).

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná na základe OZNÁMENIA (zápisu), ktoré možno urobiť na
a) zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,
b) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan Slovenskej republiky trvalý pobyt,
c) matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan Slovenskej republiky posledný trvalý pobyt, alebo
d) ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan Slovenskej republiky nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách).
 

Náležitosti žiadosti o zápis úmrtia


Žiadateľ o zápis úmrtia do osobitnej matriky sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (platný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo platný cestovný pas).

Žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky podáva pozostalá osoba alebo splnomocnená osoba, ktorá sa musí preukázať písomným plnomocenstvom, na ktorom je podpis splnomocňujúcej osoby overený zastupiteľským úradom SR alebo notárom pôsobiacim v SR.

K oznámeniu matričnej udalosti (úmrtia) musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách). Zápis sa vykoná na základe:
a) úmrtného listu vydaného cudzím štátom,
b) dokladu o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
c) zápisu o úmrtí spísaného zastupiteľským úradom alebo matričným úradom alebo na základe inej listiny, alebo iného obdobného dôkazu matričnej udalosti (§ 23 ods. 2 zákona o matrikách).

Do osobitnej matriky sa zapíše úmrtie v prípade, ak zomrelá osoba bola v čase úmrtia občanom Slovenskej republiky. Uvedenú skutočnosť možno preukázať niektorým z dokladov, ktorým sa preukazuje štátne občianstvo Slovenskej republiky, platným ku dňu úmrtia (§ 9a ods. 1 zákona o štátnom občianstve), t.j.
a) cestovným pasom,
b) občianskym preukazom alebo
c) osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky

V prípade, ak žiadateľ nedisponuje žiadnym z uvedených dokladov, pred podaním žiadosti o zápis úmrtia je potrebné požiadať o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky zomrelej osoby ku dňu jej úmrtia. Podrobné informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia nájdete tu.

 

Matričný doklad (Úmrtný list)


Listiny vydané súdmi a inými príslušnými orgánmi v cudzine, ktoré sú v mieste vydania platné ako verejné listiny a ktoré sú podkladom na zápis, zmenu alebo doplnenie zápisu v matrike sa predkladajú s úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka a opatrené príslušnými osvedčeniami, ak osobitný právny predpis alebo medzinárodné zmluva neustanovuje inak. Povinnosť predložiť úradne osvedčený preklad sa nevzťahuje na listiny vydané v Českej republike (§ 37 ods. 2 zákona o matrikách).

V Rakúskej republike sa na základe medzinárodnej zmluvy nevyžaduje žiadne vyššie osvedčenie matričných dokladov riadne vydaných rakúskymi úradmi.

V prípade žiadostí o vydanie slovenského úmrtného listu sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného resp. sobášneho listu za predpokladu, že narodenie a uzavretie manželstva boli v SR zaregistrované a v minulosti bol vydaný slovenský rodný resp. sobášny list.

Tlačivo:

rtf
Zápis o úmrtí
(docx; 307.78 KB)
Stiahnuť

Tlačivo je potrebné vyplniť písacím strojom alebo čítateľne paličkovým písmom. 

 

Správny poplatok

Výšku správneho poplatku za žiadosť o zápis úmrtia do osobitnej matriky stanovuje Sadzobník konzulárnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu k zákonu č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisoch v časti XVIII., v položke 251.

Medzinárodná právna úprava vo vzťahu SR - Rakúsko

Pri medzinárodnom prevoze telesných pozostatkov z Rakúskej republiky na územie Slovenskej republiky sa aplikujú ustanovenia Dohody o prevoze tiel zosnulých osôb, podpísanej v Štrasburgu 21.11.1973, ktorá nadobudla platnosť 19.2.1996 a je pre obidva štáty záväzná. Dohoda ustanovuje základné pravidla prevozu telesných pozostatkov v rámci signatárskych štátov. Konkrétne podmienky prevozu sú v Rakúskej republike regulované na úrovni príslušnej spolkovej krajiny.

V zmysle čl. 3 ods. 1 predmetnej dohody musí byť každá mŕtvola počas prepravy sprevádzaná zvláštnym dokumentom (pasom pre mŕtvolu – laissez-passer mortuaire).
V Rakúskej republike sú kompetentnými úradmi k vybavovaniu záležitosti súvisiacich s prevozom mŕtvoly do zahraničia správne úrady na úrovní okresu (Bezirksverwaltungsbehörde):

  • die Bezirskhauptmannschaft,
  • der Magistrat (v prípade štatutárnych miest)


Miestna príslušnosť týchto úradov je určovaná podľa miesta úmrtia osoby. K vystavovaniu pasu pre mŕtvolu je kompetentný úradný lekár (der Amtsarzt) niektorého z vyššie uvedených úradov.

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí (§ 23 ods. 4 zákona o matrikách).

Upozornenie
Zastupiteľský úrad neposkytuje telefonické informácie o stave spracovávania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR v Bratislave. Po zaslaní matričného dokladu na zastupiteľský úrad SR do Viedne je žiadateľ bezodkladne informovaný o tejto skutočnosti. Matričné doklady je potrebné vyzdvihnúť si osobne na konzulárnom oddelení.