1. Domov
  2. Služby
  3. Konzulárne služby
  4. Trest a odškodnenie občana v Rakúsku

Trest a odškodnenie občana v Rakúsku

Aktualizované 03.10.2022
Publikované 03.10.2022

Rozhodovanie o žiadosti na výkon trestu v Slovenskej republike

Žiadosť o preloženie na výkon trestu do väzenského zariadenia v Slovenskej republike prijíma a rozhoduje o nej Spolkové ministerstvo pre justíciu po súhlase dotknutých osôb a na základe stanoviska sudcu, prokurátora a hlavného štátneho zastupiteľstva, v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR.

 

Podmienky prepustenia slovenského občana na kauciu

Inštitút kaucie je podľa rakúskeho právneho poriadku možné použiť len v prípade, ak je väzba na občana uvalená z dôvodu, že hrozí nebezpečie jeho úteku. O výške kaucie rozhoduje sudca na návrh štátneho zástupcu a vychádza pri tom zo závažnosti trestného činu, ako i osobných a majetkových pomerov osoby, ktorá kauciu zložila (§ 180 StPO). Sudca môže občanovi nariadiť určité obmedzenia (napr. aby sa zdržiaval len na určenom teritóriu, na určitej adrese a pod.).

 

Možnosti odškodnenia slovenského občana

Občan, ktorý je obeťou trestného činu môže byť odškodnený podľa osobitného zákona (Verbrechensopfergesetz – VOG). Podmienkou je, aby bol čin spáchaný na území Rakúskej republiky, alebo slovenský občan mal v čase spáchania činu v Rakúskej republike trvalé bydlisko. Musí ísť o ohrozujúci, protiprávny a úmyselný trestný čin s ublížením na zdraví, za ktorý zákon ukladá trest odňatia slobody vo výške viac ako 6 mesiacov.

Poškodenému môžu byť uhradené liečebné náklady, rehabilitačné náklady (pracovná a sociálna rehabilitácia) a pohrebné náklady. Podľa rakúskeho právneho poriadku mu však nemôže byť uhradené bolestné. O spôsobe a výške odškodnenia rozhoduje súd.