Znovunadobudnutie štátneho občianstva

Obsah na tejto stránke
  Aktualizované 24.02.2023

  Podmienky podania žiadosti

  Osoba, ktorá

  • stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu
  • a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva,

  môže podať žiadosť o jeho udelenie podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.

   

  Podanie žiadosti na veľvyslanectve

  Žiadosť je možné podať na okresnom úrade v sídle kraja alebo na Veľvyslanectve Slovenskej republiky vo Viedni.

  Žiadosť sa podáva osobne.

  Pre podanie žiadosti o znovuudelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na veľvyslanectve je potrebné si vopred dohodnúť termín

  Takýto žiadateľ nemusí mať registrovaný pobyt na území Slovenskej republiky.

  Tlačivo

  Žiadosť sa podáva na  úradnom tlačive
  ​​​​​​​
  Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 1621 stiahnutí
  Stiahnuť

  Aké dokumenty budete potrebovať

  a

  Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
  PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1386 stiahnutí
  Stiahnuť
  b

  c

  d

  e

  (napr. sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, resp. úmrtný list manžela)
  f

  hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt
  ​​​​​​​
  alebo hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5-ročný obvyklý/trvalý/registrovaný pobyt, (napr. ID karta alebo pobytové vízum a pod.) spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho obvyklý/registrovaný/trvalý pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov;
  g

  doklad o bezúhonnosti (nie starší ako 6 mesiacov) štátu, ktorého je štátnym občanom, prípadne na území ktorého sa v posledných 15 rokoch zdržiaval viac ako 180 po sebe nasledujúcich dní (okrem SR);
  h

  (tzv. naturalizačná listina)
  j

  (môže nahradiť čestným vyhlásením)
  k

  j

  • potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní alebo doklad o podnikaní alebo iný doklad o zdroji príjmov;
  • potvrdenie o štúdiu;
  • potvrdenie o poberaní dôchodku alebo potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie alebo potvrdenie o zdravotnom poistení;
  • potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov (môže nahradiť čestným vyhlásením).
  Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov podľa písm. l.), ktoré sa ho týkajú a má ich k dispozícii.
  ​​​​​​​Doklady, ktoré si nemôže zadovážiť bez ťažkostí, môže nahradiť čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.
   

  Všetky doklady vydané cudzím štátom (okrem dokladov vydaných Rakúskou republikou) musia byť opatrené náležitým osvedčením (apostil alebo superlegalizácia) a musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

  V prípade dokladov podľa písmena l), ktoré sú vydané cudzím štátom, musia mať priložený aspoň pracovný neoverený preklad.

  V prípade, ak osoba stratila štátne občianstvo SR a nie je možné požiadať o jeho znovu udelenie spôsobom uvedeným v § 7 ods. 7 zákona o štátnom občianstve, ostáva zákonná možnosť požiadať o jeho udelenie z osobitných dôvodov.

  V takomto prípade si žiadateľ musí zároveň podať aj žiadosť o registráciu pobytu na území SR na účely konania o jeho žiadosti.

  Občan členského štátu EÚ, Islandu, Lichtenštajnska a Švajčiarska (ďalej len „občan EÚ“) podáva žiadosť o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky osobne oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu alebo predpokladaného pobytu. Registráciu pobytu upravuje zákon o pobyte cudzincov.

  ​​​​​​​Žiadosť o registráciu pobytu občana EÚ nie je možné podať prostredníctvom zastupiteľského úradu.