1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo
 5. Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom SR

Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom Slovenskej republiky

Obsah na tejto stránke
  Aktualizované 24.02.2023

  Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom SR

  Právne predpisy

  V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré nadobudlo účinnosťou 1. februára 2015, môžu bývalí štátni občania Slovenskej republiky, ktorí stratili štátne občianstvo v termíne po 1.1.1993, požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov. Žiadosť môžu podať osobne na veľvyslanectve v zahraničí alebo na Slovensku na okresnom úrade v sídle kraja, pričom podmienkou je zaregistrovaný pobyt na území Slovenskej republiky.
   

  Registrácia pobytu na území Slovenskej republiky

  Štátny príslušník členského štátu EÚ a Islandu, Nórska, Lichtenštajnska a Švajčiarska podáva žiadosť o registráciu pobytu na území Slovenskej republiky osobne na oddelení cudzineckej polície podľa miesta pobytu Okresné riaditeľstvá cudzineckej polície v SR  (pdf, 62 kB) alebo predpokladaného miesta pobytu. Podanie žiadosti o registráciu nie je možné na zastupiteľskom úrade SR v zahraničí.

  K žiadosti o registráciu je potrebné predložiť platný doklad totožnosti (napr. cestovný pas alebo občiansky preukaz) a doklad, ktorým preukazuje skutočnosť, že je bývalým slovenským občanom (napr. listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, listinu o udelení štátneho občianstva Rakúska).

  Cudzinecká polícia vydá žiadateľovi v deň podania jeho žiadosti o registráciu potvrdenie o registrácii, ktoré žiadateľ doloží k svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

   

  Podanie žiadosti na veľvyslanectve

  Žiadosť podáva žiadateľ osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné

   

  Tlačivo

  Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
  RTF 52.7 kB, 31.3.2023, 1621 stiahnutí
  Stiahnuť

  Aké dokumenty budete potrebovať

  a

  Dotazník k udeleniu štátneho občianstva
  PDF 425.4 kB, 12.12.2022, 1386 stiahnutí
  Stiahnuť
  b

  c

  (rakúsky cestovný pas alebo občiansky preukaz),
  d

  e

  (sobášny list, právoplatný rozsudok o rozvode, úmrtný list zosnulého manželského partnera – podľa osobného stavu žiadateľa)
  f

  nie starší ako 6 mesiacov (ak má žiadateľ aj občianstvo ďalšej krajiny, predloží aj výpis z registra trestov tejto krajiny, a ak mal žiadateľ povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti v inej krajine, aj výpis z registra trestov tejto krajiny),
  g

  prípadne listinu o udelení štátneho občianstva iného štátu
  h

  i

  (napr. rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska)
  j

  • ak je žiadateľom zamestnaná osoba – pracovnú zmluvu, prípadne potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní,
  • ak je žiadateľom podnikateľ – doklad o podnikaní,
  • ak je žiadateľom študent – potvrdenie o štúdiu,
  • ak je žiadateľom dôchodca – potvrdenie o poberaní dôchodku,
  • potvrdenie o zdravotnom poistení (napr. preukaz poistenca niektorej poisťovne).

  V prípade, že žiadateľ nemôže niektoré z dokladov uvedených dokladov pod písm.j), nahradí ich čestným prehlásením.
   

  Žiadosti pre maloleté osoby do 18 rokov

  Za maloleté dieťa podáva žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky jeho zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník. Ak žiadateľ uvedie v žiadosti maloleté dieťa a druhý rodič nepodal rovnakú žiadosť, je potrebný súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený. Súhlas druhého rodiča možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu. Súhlas sa nevyžaduje, ak druhý rodič je pozbavený rodičovských práv alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené, alebo je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je obmedzená.

  Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach. Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, nadobúdajú štátne občianstvo Slovenskej republiky spolu s rodičom.

   

  Predtým ako podáte žiadosť

  Podanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva na našom veľvyslanectve odporúčame vopred telefonicky konzultovať a dohodnúť termín osobného podania.
   

  Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

  Po kladnom rozhodnutí o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky zloží žiadateľ sľub a prevezme osobne listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky.

  Aj v prípade, že žiadosť bola podaná na niektorom okresnom úrade v sídle kraja v Slovenskej republiky, je možné požiadať o doručenie listiny o udelení štátneho občianstva na Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni.