Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky

Obsah na tejto stránke
  Publikované 24.02.2023

  Pred podaním žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nás prosím najskôr kontaktujte osobne prostredníctvom e-mailu (emb.vieden@mzv.sk).

  Keďže ide o pomerne zložitý proces, radi vám pred tým, ako sa k nám vo vopred dohodnutom termíne osobne dostavíte, poskytneme podrobné informácie, ako máte postupovať a ktoré doklady si máte pripraviť.

  K podaniu žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky je potrebné:

  • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni osobne
  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom
  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky)
  • predložiť prísľub udelenia rakúskeho štátneho občianstva žiadateľovi s vyznačeným dátumom nadobudnutia právoplatnosti prísľubu (originál, alebo jeho overenú fotokópiu) s úradným prekladom do slovenského jazyka
  • predložiť originál alebo overenú fotokópiu slovenského rodného listu žiadateľa
  • predložiť doklad o osobnom stave (originál alebo overenú fotokópiu slovenského sobášneho listu, právoplatného rozvodového rozsudku, úmrtného listu manžela/ manželky)
  • potvrdenia o nedoplatkoch na verejných dávkach v Slovenskej republike z nasledovných inštitúcií: úrad práce sociálnych vecí a rodiny, mestský úrad /obec/
  • v prípade dane z nehnuteľnosti je potrebné predložiť takého potvrdenie od všetkých obcí v SR, na území ktorých vlastní žiadateľ nehnuteľnosť, alebo doložiť čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ nevlastní žiadny nehnuteľný majetok na území Slovenskej republiky
  • potvrdenie o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky (mestský alebo obecný úrad)
  • potvrdenie o pobyte v Rakúsku (Meldezettel/ Meldebestätigung)
  • v prípade žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 18 rokov je potrebné predložiť slovenský rodný list dieťaťa a písomný súhlas oboch rodičov s jeho prepustením. Podpis rodiča na tomto písomnom prehlásení musí byť overený notárom.

  Po vystavení Listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky príslušným krajským úradom Slovenskej republiky (v priebehu 8-10 týždňov od podania žiadosti na konzulárnom oddelení) bude žiadateľ o pozitívnom vybavení jeho žiadosti písomne upovedomený. Pri prevzatí listiny je potrebné odovzdať všetky doklady totožnosti Slovenskej republiky (cestovný pas, občiansky preukaz, osvedčenie o štátnom občianstve), ktoré žiadateľ vlastní.

  Výška správneho poplatku za prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky si prosíme pozrite v položke 246.

  Správny poplatok sa platí sa na konzulárnom oddelení pri podaní žiadosti v hotovosti. Pokiaľ žiadateľ uhradil správny poplatok na Slovensku (pri podaní žiadosti na okresný úrad) preukáže sa potvrdením o zaplatení.

  V prípade výkonu štátoobčianskej agendy sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný registri fyzických osôb.

  >Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky

  Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
  Word 16.0 kB, 6.2.2023, 661 stiahnutí
  Stiahnuť