Osvedčenie o štátnom občianstve

Obsah na tejto stránke
  Aktualizované 09.04.2024

  Na podanie žiadosti o osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve na zastupiteľskom úrade je povinné rezervovanie termínu.
   
  V prípade výkonu štátoobčianskej agendy sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu, prípadne slovenského sobášneho listu, ak tieto dokumenty už boli v minulosti žiadateľovi vydané a žiadateľ je zaregistrovaný registri fyzických osôb.

   

  Právne predpisy

  Podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a priestupky na úseku štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (v ďalšom texte len „zákon”).

   

  Ako sa preukazuje štátne občianstvo

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa preukazuje:

  • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
  • platným občianskym preukazom,
  • platným cestovným pasom, alebo
  • potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

  Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nepreukazuje inými dokumentmi (napr. rodným listom, sobášnym listom, vodičským preukazom, potvrdením o trvalom pobyte a pod.) alebo dokladmi, ktorých platnosť uplynula.

   

  Osvedčenie o štátnom občianstve

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný okresný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky (§ 9a ods. 2 zákona).

  Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky; ak pobyt na území Slovenskej republiky nemala, príslušný je Okresný úrad Bratislava (§ 16 zákona).

   

  Kto podáva žiadosť

  Žiadosť podáva osobne žiadateľ, ktorý dovŕšil vek 18 rokov, ktorého štátne občianstvo má byť osvedčené.

  Za maloleté dieťa podáva žiadosť osobne zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.

   

  Čo obsahuje žiadosť

  Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje:

  • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo (ak ho má pridelené), dátum a miesto narodenia žiadateľa
  • adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
  • dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  Žiadateľ k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky predloží:

  • platný doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas ČR alebo inej krajiny),
  • rodný list Slovenskej republiky,
  • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,

  Okresný úrad v sídle kraja v prípade pochybností môže požiadať o predloženie ďalších dokladov, napr.

  • rodné listy rodičov,
  • listinu o udelení českého štátneho občianstva (ak bolo udelené),
  • preukaz povolenia na pobyt v Rakúskej republike

  V prípade žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve pre maloleté dieťa narodené v Rakúskej republike sa predkladá:

  • overená kópia rakúskeho rodného listu dieťaťa s prekladom do slovenského jazyka,
  • rodné listy rodičov,
  • sobášny list rodičov alebo overená kópia uznania otcovstva,
  • identifikačný doklad rodiča.

   

  V prípade, že jeden z rodičov dieťaťa je občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné požiadať na zastupiteľskom úrade SR o vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa podľa Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.

  V prípade, že o osvedčenie štátneho občianstva Slovenskej republiky žiada občan Českej republiky s predpokladaným dvojakým občianstvom, k žiadosti predkladá aj listinu o udelení českého štátneho občianstva alebo osvedčenie o voľbe českého štátneho občianstva a v prípade, že vlastní listinu o udelení slovenského štátneho občianstva, priloží aj túto listinu.

  Doklady k žiadosti predloží žiadateľ v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky z nich po overení údajov vyhotoví kópie a doklady vráti žiadateľovi.

   

  Doklad totožnosti

  Za doklad totožnosti sa na účely žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve považuje príslušným úradom vydaný platný doklad obsahujúci fotografiu držiteľa, ako napríklad cestovný pas (inej krajiny ako Slovenská republika), vodičský preukaz, povolenie k pobytu. V prípade, že žiadateľ vlastní iba neplatný cestovný pas alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky, k žiadosti je potrebné ho priložiť ako podporný doklad.

  Ak občan Slovenskej republiky nedisponuje žiadnym z platných dokladov totožnosti uvedených vyššie, nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. Môže však podať žiadosť o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve (pozri nižšie).

   

  Platnosť osvedčenia

  Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu.

  Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, okresný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.

  Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť dňom doručenia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, ak zákon neustanovuje inak. Osvedčenie o štátnom občianstve stráca platnosť stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky.

  Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznámi túto skutočnosť žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie vrátiť ministerstvu do 30-tich dní od doručenia oznámenia.

   

  Povinnosti a priestupky

  Žiadateľ je povinný bezodkladne oznámiť Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky alebo obvodnému úradu v sídle VÚC každú zmenu osobných údajov a osobného stavu. Nesplnenie uvedenej povinnosti sa považuje za priestupok, za ktorý sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur . Priestupku sa dopustí i ten, kto nevráti vydané osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky do 30-tich dní od doručenia oznámenia ministerstva, ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky. Za uvedený priestupok sa uloží pokuta vo výške 3319 eur .

   

  Potvrdenie o štátnom občianstve

  Okresný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na okresnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

  Potvrdenie o štátnom občianstve ku dňu podania žiadosti podá žiadateľ, ktorý nedisponuje platným dokladom o štátnom občianstve ani iným platným dokladom totožnosti a z uvedeného dôvodu nemôže podať žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve.

  Potvrdenie o štátnom občianstve slovenské policajné orgány v súvislosti s podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu akceptujú ako doklad o štátnom občianstve Slovenskej republiky. Potvrdenie o štátnom občianstve nesmie byť v deň podania žiadosti o vydanie cestovného pasu staršie ako 6 mesiacov. Žiadosť o vydanie potvrdenia sa podáva na rovnakom tlačive a je k nemu potrebné priložiť podporné doklady, rovnako ako v prípade žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve. V prípade, že žiadateľ nemá žiadny doklad totožnosti (ani platný ani neplatný) doloží k žiadosti tzv. osvedčenie o žití vydané v zmysle zákona ČNR č. 358/1992 Sb. o notároch a ich činnosti (notársky poriadok) vo forme notárskej zápisnice.

   

  Tlačivo

  Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
  PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 6637 stiahnutí
  Stiahnuť