1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Štátne občianstvo
 5. Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022

Nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva po 1. apríli 2022

Aktualizované 24.02.2023

Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022

K strate slovenského štátneho občianstva nedôjde, ak občan Slovenskej republiky nadobudol štátne občianstvo cudzieho štátu po 1. apríli 2022 jedným z nasledujúcich spôsobov:  

 • narodením,
 • osvojením,
 • udelením počas trvania manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu,
 • nadobudnutím u maloletého dieťaťa,
 • udelením, a to za predpokladu, že občan SR mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte.

 

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva

Občan, v prípade maloletých jeho zákonný zástupca je povinný písomne oznámiť nadobudnutie cudzieho štátneho občianstva do 90 dní odo dňa jeho nadobudnutia.

Oznámenie o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva je možné zaslať priamo na Ministerstvo vnútra SR, alebo môže byť vykonané aj prostredníctvom Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni. Termín na podanie oznámenia je potrebné dohodnúť si vopred e-mailom na cons.vienna@mzv.sk.

 

Aké dokumenty budete potrebovať

Vyplnený formulár

Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu
Word 30.6 kB, 2.5.2023, 5915 stiahnutí
Stiahnuť
 a v závislosti od spôsobu nadobudnutia nasledovné listiny:

Titulok

narodením
 • rodný list vystavený Rakúskom (s úradným prekladom alebo tzv. Anhang v slovenčine z rakúskej matriky), alebo rodný list cudzieho štátu opatrený apostilom či superleglizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka;
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu napr. doklad totožnosti či naturalizačná listina;
 • platný doklad rodiča - občana Slovenskej republiky
 • a platný doklad totožnosti druhého rodiča – občana cudzieho štátu (napr. cestovný pas, občiansky preukaz).
osvojením
 • doklad potvrdzujúci osvojenie;
 • a platné doklady totožnosti osvojiteľov.
udelením
za predpokladu, že občan Slovenskej republiky mal registrovaný, trvalý alebo obvyklý pobyt aspoň 5 rokov pred nadobudnutím štátneho občianstva v tomto štáte.
​​​​​​​
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu;
 • prípadne aj doklad totožnosti ak ním disponuje;
 • hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt ALEBO iný hodnoverný doklad vydaný štátom, ktorého občianstvo žiadateľ nadobudol potvrdzujúci aspoň 5 ročný pobyt spolu s čestným vyhlásením žiadateľa o tom, že jeho pobyt na území štátu, ktorého občianstvo nadobudol je dlhší ako 5 rokov.
udelením počas trvania manželstva
 • sobášny list vystavený Rakúskom (s úradným prekladom alebo tzv. Anhang v slovenčine z rakúskej matriky), alebo sobášny list cudzieho štátu opatrený apostilom či superleglizáciou s osvedčeným prekladom do slovenského jazyka;
 • doklad potvrdzujúci nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu (listina o udelení cudzieho štátneho občianstva a prípadne aj doklad totožnosti cestovný doklad/občiansky preukaz, ak ho má vydaný v čase oznámenia);
 • platný doklad totožnosti manžela – občana cudzieho štátu (napr. cestovný pas, občiansky preukaz).