Štátne občianstvo

Osvedčenie o štátnom občianstve
ŽIadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve
Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu pred 1. aprílom 2022
Za akých podmienok dôjde k strate štátneho občianstva a aké sú vaše povinnosti. Strata štátneho občianstva a oznámenie o strate štátneho občianstva.  
Nadobudnutie štátneho občianstva cudzieho štátu po 1. apríli 2022
Za akých podmienok nedôjde k strate štátneho občianstva a aké sú vaše povinnosti. Oznámenie o nadobudnutí štátneho občianstva cudzieho štátu.
Znovunadobudnutie štátneho občianstva
Osoba, ktorá  stratila slovenské štátne občianstvo v období od 17. júla 2010 do 31. marca 2022 získaním štátneho občianstva cudzieho štátu a mala na území tohto štátu registrovaný/trvalý/obvyklý pobyt najmenej 5 rokov pred udelením jeho štátneho občianstva, môže podať žiadosť o jeho udelenie podľa výnimky ustanovenej v § 7 ods. 7 zákona.
Udeľovanie štátneho občianstva z osobitných dôvodov bývalým občanom Slovenskej republiky
V zmysle Nariadenia Ministerstva vnútra SR č. 1/2015 o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, môžu bývalí štátni občania Slovenskej republiky, ktorí stratili štátne občianstvo v termíne po 1.1.1993, požiadať o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov.
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky
Postup pri podaní žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.