Sobáš v zahraničí

Aktualizované 27.05.2022
Publikované 27.05.2022

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského sobášneho listu je potrebné:

  • dostaviť sa na Konzulárne oddelenie zastupiteľského úradu Slovenskej republiky vo Viedni osobne
  • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom
  • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky)
  • predložiť rakúsky sobášny list s úradným prekladom do slovenského jazyka (doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál sobášneho listu, je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka úradne (notárom) overenú fotokópiu tohto sobášneho listu)
  • predložiť originál slovenského rodného listu žiadateľa/-ky
  • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva (príp. manželstiev) predložiť právoplatný(é) rozvodový(é) rozsudok(y) (pri rozvodoch v Rakúsku, ktoré boli po 1. máji 2004, stačí úradný preklad právoplatného rozvodového rozsudku do slovenčiny rozvody pred týmto dátumom musia byť uznané Krajským súdom na Slovensku)
  • potvrdenie o pobyte v Rakúsku (Meldezettel/ Meldebestätigung)
  • správny poplatok za vystavenie slovenského sobášneho listu sa platí pri podaní žiadosti na Konzulárnom oddelení zastupiteľského úradu vo Viedni v hotovosti – výšku poplatku pozrite v tomto oddiely kliknutím na podnadpis KONZULARNE POPLATKY (položka 251 resp. položka 250/duplikát)

V prípade žiadostí o vydanie slovenského sobášneho listu po uzavretí manželstva v cudzine sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu snúbenca, ktorého narodenie je zaregistrované v registri fyzických osôb.

rtf
Zápis o uzavretí manželstva
(docx; 209.09 KB)
Stiahnuť

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí (§ 23 ods. 4 zákona o matrikách).

Upozornenie
Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovávania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR v Bratislave. Po zaslaní matričného dokladu na zastupiteľský úrad SR do Viedne je žiadateľ bezodkladne informovaný o tejto skutočnosti. Matričné doklady je potrebné vyzdvihnúť si osobne na konzulárnom oddelení.