Narodenie dieťaťa

Aktualizované 21.07.2023
Publikované 21.07.2023

Na podanie žiadosti o slovenský rodný list na zastupiteľskom úrade je povinné rezervovanie termínu.

Elektronická žiadosť a rezervácia termínu

K podaniu žiadosti o vystavenie slovenského rodného listu je potrebné:

 • dostaviť sa na konzulárne oddelenie Veľvyslanectva Slovenskej republiky vo Viedni osobne
 • žiadosť vyplniť čitateľne paličkovým písmom
Zápis o narodení
RTF 79.4 kB, 12.12.2022, 5736 stiahnutí
Stiahnuť
 • predložiť doklad totožnosti Slovenskej republiky žiadateľa (platný cestovný pas Slovenskej republiky alebo občiansky preukaz Slovenskej republiky)
 • platné osvedčenie o štátnom občianstve SR dieťaťa resp. dospelej osoby, ktorej narodenie sa na Osobitnej matrike Ministerstva vnútra Slovenskej republiky registruje.
Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky
PDF 193.6 kB, 2.8.2023, 6695 stiahnutí
Stiahnuť

Výnimka: osvedčenie o štátnom občianstve SR sa nevyžaduje v prípade, že ide o dieťa narodené v cudzine a ak sú dodržané nasledovné podmienky:

 • žiadosť o registráciu narodenia dieťaťa v cudzine je podaná v lehote do 180 dní odo dňa narodenia dieťaťa a zároveň
 • rodičia dieťaťa sú výlučne občania Slovenskej republiky (teda nie cudzinci resp. osoby s dvojitým či viacnásobným štátnym občianstvom).


V takomto prípade sa dodrží nasledovný postup:

 • rodičia k žiadosti okrem ostatných vyžadovaných dokladov predložia čestné vyhlásenie (word 19,3 kB)  (formulár je k dispozícií bezplatne na veľvyslanectve);
 • podpisy rodičov na čestnom vyhlásení veľvyslanectvo riadne osvedčí a za osvedčenie podpisov sa vyberie správny poplatok v súlade s platným Sadzobníkom konzulárnych poplatkov.
 • predložiť rakúsky rodný list dieťaťa s úradným prekladom do slovenského jazyka ( doklad sa nevracia, v prípade, že vlastníte len jeden originál rodného listu dieťaťa, je potrebné nechať preložiť do slovenského jazyka úradne (notárom) overenú fotokópiu tohto rodného listu)
 • predložiť originály matričných dokladov rodičov (občanov Slovenskej republiky) - slovenské rodné listy, slovenský sobášny list
 • v prípade rozvodu predchádzajúceho manželstva jedného z rodičov (občana Slovenskej republiky) predložiť právoplatný rozvodový rozsudok
 • ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi a ak v rodnom liste dieťaťa nie je uvedené meno a priezvisko otca, rodičia dieťaťa urobia na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, ktorého súčasťou je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa
 • v prípade, že otcom dieťaťa nie je manžel žiadateľky, je potrebné vykonať zapretie otcovstva a následne určenie nového otcovstva
 • potvrdenie o pobyte v Rakúsku (Meldezettel) pokiaľ sú rodičia prihlásení k trvalému pobytu v Rakúsku
 • v prípade, že je dieťa ženského pohlavia a má priezvisko v rakúskom rodnom liste uvedené bez príslušnej prechyľovacej koncovky (-á, -ová), tak sa dostavia k zápisu obaja rodičia (rodič, ktorý nie je žiadateľom si prinesie so sebou platný cestovný pas a potvrdenie o pobyte v Rakúsku)
 • správny poplatok za vystavenie slovenského rodného listu sa platí pri podaní žiadosti na konzulárnom oddelení veľvyslanectva v hotovosti – výšku poplatku nájdete v sadzobníku konzulárnych poplatkov (položka 251 resp. položka 250/duplikát)
 • V prípade, že je jeden z rodičov dieťaťa občanom Ruskej federácie alebo Maďarska, je potrebné ešte pred samotným zápisom narodenia, požiadať na zastupiteľskom úrade SR o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR. Pri podaní žiadosti o osvedčenie je zároveň potrebné urobiť vyhlásenie rodičov o voľbe štátneho občianstva SR pre dieťa. Až po vystavení a doručení vyššie uvedených dokumentov, je možné počas riadne rezervovaného termínu podať žiadosť o zápis narodenia. Požiadavka vyhlásenia voľby štátneho občianstva vychádza zo Zmluvy medzi ČSSR a ZSSR o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva (vyhl.č.71/1981 Zb.) resp. podľa medzinárodného dohovoru medzi ČSSR a MĽR (č.37/61 Zb.) o zamedzení dvojakého štátneho občianstva.  

 

Pri podávaní žiadosti o vydanie rodného listu pre dieťa narodené v cudzine

 • sa nevyžaduje predloženie slovenského rodného listu rodiča – občana SR, ak mu v minulosti bol vydaný slovenský rodný list a tento je zaregistrovaný v registri fyzických osôb;
 • sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu rodičov maloletého za predpokladu, že tento sobáš už bol v minulosti zaregistrovaný slovenskou matrikou, ktorá tiež vydala slovenský sobášny list.

 

Lehota

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do troch mesiacov odo dňa doručenia oznámenia. V odôvodnených prípadoch sa táto lehota môže predĺžiť najviac o tri mesiace. O predĺžení lehoty a dôvodoch jej predĺženia sa žiadateľ o zápis do osobitnej matriky písomne upovedomí (§ 23 ods. 4 zákona o matrikách).

Upozornenie

Veľvyslanectvo neposkytuje telefonické informácie o stave spracovávania jednotlivých žiadostí o zápis do osobitnej matriky. Úplné žiadosti podané prostredníctvom zastupiteľského úradu sa zasielajú na spracovanie osobitnej matrike Ministerstva vnútra SR v Bratislave.

Po zaslaní matričného dokladu na zastupiteľský úrad SR do Viedne je žiadateľ bezodkladne informovaný o tejto skutočnosti. Matričné doklady je potrebné vyzdvihnúť si osobne na konzulárnom oddelení.