1. Domov
 2. Služby
 3. Konzulárne služby
 4. Duplikát matričného dokladu

Duplikát matričného dokladu

Obsah
  Aktualizované 09.04.2024
  Publikované 09.04.2024

  Matričný úrad vyhotoví úradný výpis z matričnej knihy (duplikát rodného listu, sobášneho listu alebo úmrtného listu) na základe písomnej žiadosti.

   

  Kto môže podať žiadosť

  Žiadosť o duplikát môže podať:

  • osoba, ktorej sa zápis týka, alebo člen jej rodiny,

  • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,

  • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,

  • osoba, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,

  • poručník, ak sa o dieťa osobne stará,

  • súdom ustanovený opatrovník,

  Na účely podania žiadosti o duplikát matričného dokladu sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba. Svoj vzťah k osobe, pre ktorú žiada o duplikát matričného dokladu, musí žiadateľ preukázať príslušným dokladom (napr. rodným alebo sobášnym listom).

  Žiadosť je možné podať buď osobne prostredníctvom nášho veľvyslanectva alebo priamo písomne matričnému úradu v SR, ktorý doklad vydal.

   

  Podanie žiadosti na veľvyslanectve

  Náležitosti podania žiadosti na Veľvyslanectve SR vo Viedni:

  • vopred rezervovaný termín,

  • preukázanie totožnosti platným dokladom totožnosti,

  • vyplnený dotazník k žiadosti o zaslanie výpisov z matričných úradov do cudziny,

  • v prípade žiadosti o rodný list pre člena rodiny, doklad preukazujúci rodinný vzťah s touto osobou (rodný, sobášny list ap.)

  • správny poplatok v hotovosti.

   

  Ako dlho trvá vydanie dokladu

  Čakacia lehota na predmetný doklad je približne 1 – 2 mesiace. Veľvyslanectvo nemôže ovplyvniť lehotu vydania dokladu, nakoľko sa vystavuje na príslušnej matrike v SR.

   

  Rezervujte si termín

  Rezervácia termínu na podanie žiadosti o duplikát matričného dokladu