Cestovný pas

Obsah
  Aktualizované 09.04.2024
  Publikované 31.08.2022

  Druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti slovenských občanov a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi a sankcie za porušenie upravuje Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

   

  Kto môže požiadať o pas

  Žiadosť o cestovný pas môžu podávať občania Slovenskej republiky, ktorí sa dlhodobo zdržiavajú alebo žijú na území Rakúska.

   

  Kde môžete požiadať o pas

  O cestovný pas môžete požiadať

  • ktorékoľvek okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR, oddelenie dokladov - je to najrýchlejší spôsob, ak sa zdržiavate v krajine susediacej so Slovenskom. Pozrite si informácie Ministerstva vnútra SR;
  • konzulárny úsek zastupiteľského úradu SR (slovenské veľvyslanectvo alebo generálny konzulát).

   

  Rezervujte si termín

  Na podanie žiadosti si vopred rezervujte termín prostredníctvom elektronickej služby Žiadosť o vydanie cestovného pasu v zahraničí.

  Osobná účasť pri podaní žiadosti o cestovný pas je nevyhnutná.

   

  Aké dokumenty budete potrebovať

  K žiadosti treba doložiť platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo doterajší cestovný pas) a potvrdenie o pobyte na území Rakúska.

  Ak tento doklad nemáte, alebo je neplatný, treba doložiť: 

  • platné osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky (jeho platnosť je 6 mesiacov od dátumu vydania);
  • slovenský rodný list;
  • príslušný doklad, ak sa zmenili osobné údaje žiadateľa (sobášny list, právoplatné rozhodnutie o rozvode, príp. iné rozhodnutie Slovenskej republiky) ;
  • neplatný doklad totožnosti Slovenskej republiky.

   

  Žiadateľ vždy predloží pri podaní žiadosti na kontrolu aj predchádzajúci cestovný pas, ak mu bol vydaný, a to aj v prípade, že tento doklad je už neplatný.

  Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca; osobná prítomnosť zákonného zástupcu i dieťaťa pri podaní žiadosti je nevyhnutná. Zákonný zástupca sa musí preukázať platným dokladom totožnosti (pas alebo občiansky preukaz) a predložiť slovenský rodný list dieťaťa. Ak bol vydaný slovenský rodný list, je predpoklad, že zápis o narodení dieťaťa sa nachádza v príslušných informačných systémoch. V takom prípade nemusíte rodný list predkladať.

   

  Zákonný zástupca k žiadosti o cestovný pas pre dieťa predloží: 

  • cestovný pas dieťaťa, ak je jeho držiteľom (aj v prípade, ak je už neplatný);
  • slovenský rodný list dieťaťa;
  • platný slovenský doklad totožnosti zákonného zástupcu (rodiča);
  • ak zákonným zástupcom je osvojiteľ, poručník, opatrovník, tento predloží právoplatné rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti;
  • ak zákonný zástupca nie je občan Slovenskej republiky, predloží k žiadosti doklad o štátnom občianstve dieťaťa;
  • potvrdenie o pobyte na území Rakúskej republiky.

   

  Občan starší ako 15 rokov a mladší ako 18 rokov môže o vydanie cestovného pasu požiadať aj bez prítomnosti zákonného zástupcu, avšak k žiadosti je povinný pripojiť písomný súhlas zákonného zástupcu s jeho osvedčeným podpisom. Osvedčenie podpisu sa nevyžaduje, ak táto osoba vyjadrí svoj súhlas a žiadosť podpíše pred zastupiteľským úradom.

  Ak sú rodičia rozvedení a nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu vo veciach týkajúcich sa cestovného pasu (podanie žiadosti o vydanie cestovného pasu, prevzatie vyhotoveného cestovného pasu), prípadne nebolo vydané právoplatné rozhodnutie súdu o pozbavení výkonu rodičovských práv alebo obmedzení výkonu rodičovských práv, môže vybavovať tieto záležitosti ktorýkoľvek z rodičov, pričom súhlas druhého rodiča sa nevyžaduje.

  Zápis dieťaťa do cestovného pasu sa od 27. 6. 2012 nevykonáva. Každý občan Slovenskej republiky je pri cestovaní do zahraničia bez ohľadu na vek povinný mať svoj vlastný cestovný doklad.

   

  Biometria

  Slovenský občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas, je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Od povinnosti nasnímania odtlačkov prstov sú oslobodení občania mladší ako 12 rokov a osoby, u ktorých to fyzicky nie je možné.

   

  Aké dokumenty nebude veľvyslanectvo vyžadovať

  V súvislosti so znižovaním administratívnej záťaže, veľvyslanectvo nebude od Vás vyžadovať dokumenty, ktorých obsah je možné dohľadať v informačných systémoch verejnej správy (napr. rodný, sobášny alebo úmrtný list) za predpokladu, že tieto údaje sú zapísané v týchto zdrojoch.

  Doklady, ktoré už boli v minulosti žiadateľom zaznamenané do Registra fyzických osôb, nie je potrebné predkladať k žiadosti o cestovný pas v nasledovných prípadoch:

  • v prípade žiadosti o vydanie cestovného pasu sa nevyžaduje predloženie rodného listu,
  • v prípade žiadateľov, ktorí po sobáši menili priezvisko sa nevyžaduje predloženie slovenského sobášneho listu, ak bola zmena priezviska už v minulosti zaregistrovaná,
  • v prípade žiadosti pre maloletého občana do 15 rokov, ktorý nie je držiteľom platného cestovného pasu, nevyžadujeme osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR v prípade, ak rodič maloletého, ktorý je občanom SR preukáže, že v čase podania žiadosti o doklad je štátnym občanom SR. Predloží originál platného občianskeho preukazu alebo cestovného pasu SR.

   

  Ako dlho trvá získanie pasu?

  Všetky cestovné pasy sa vyrábajú na Slovensku. Doba doručenia cestovného pasu závisí od rýchlosti jeho doručenia zo Slovenska na príslušné veľvyslanectvo.

  Lehota na vybavenie cestovného pasu na Veľvyslanectve Slovenskej republiky je približne do 1 mesiaca od podania žiadosti. Spolu s doručením na veľvyslanectvo je lehota približne 4 – 6 týždňov.

  Veľvyslanectvo nemá možnosť urýchliť čas vybavovania.

   

  Prevzatie cestovného pasu

  Informáciu o tom, že pas je možné vyzdvihnúť, vám zašleme sms-správou na telefónne číslo, ktoré uvediete pri podaní žiadosti. Pri prevzatí nového cestovného pasu je potrebné odovzdať starý pas, toto neplatí, ak ide o prvý cestovný pas žiadateľa alebo pas, ktorý bol odcudzený alebo bol stratený.

  Vyhotovený cestovný doklad si občan starší ako 15 rokov prevezme osobne alebo ho prevezme jemu blízka osoba (rodič, súrodenec, manžel, manželka alebo plnoleté dieťa). V takomto prípade nie je potrebné predloženie osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie (§ 18 ods. 2 zákona).

  Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred pracovníkom zastupiteľského úradu (§ 18 ods. 3 zákona).

  Za občana mladšieho ako 15 rokov alebo za občana pozbaveného spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, prevezme vyhotovený cestovný doklad zákonný zástupca, ktorý žiadosť podal alebo iná osoba, ktorá žiadosť podala. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní (§ 18 ods. 1 zákona).

  Cestovný doklad vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho prevezme osoba, ktorá podala žiadosť.

   

  Zápis akademického titulu 

  • pre zápis skratky akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu, alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy je potrebné predložiť doklad o udelení titulu, alebo skratky titulu, ktorý je občan oprávnený používať podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po predložení dokladu o absolvovaní vysokoškolského štúdia, 
  • pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným orgánom sa predkladá rozhodnutie o uznaní tohto dokladu za rovnocenný s dokladom o udelení titulu alebo hodnosti vydaným vysokou školou v Slovenskej republike podľa osobitného predpisu, ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. Osobitným predpisom sa v tomto prípade rozumie: Napríklad § 43 ods. 5 písm. m), § 44 ods. 5 písm. m) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, príloha č. 7 k zákonu č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike a v Českej republike (publikovaná v Zbierke zákonov č. 60/2015 Z. z.), umožňuje absolventom vysokých škôl v Českej republike zápis titulu do občianskeho preukazu za tých istých podmienok ako absolventom vysokých škôl v Slovenskej republike a teda bez predloženia rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní.

   

  Strata a odcudzenie cestovného dokladu 

  Stratu a odcudzenie cestovného dokladu (cestovného pasu, občianskeho preukazu, náhradného cestovného dokladu) ale i vodičského preukazu je jeho držiteľ povinný bezodkladne nahlásiť najbližšiemu policajnému útvaru v štáte, v ktorom sa nachádza a taktiež polícii Slovenskej republiky.

  Ak nemá možnosť udalosť nahlásiť slovenskej polícii, udalosť nahlási osobne na ktoromkoľvek veľvyslanectve Slovenskej republiky.

  V prípade straty aj odcudzenia akéhokoľvek dokladu SR je potrebné predovšetkým čo najskôr doklad zablokovať (prostredníctvom polície alebo veľvyslanectva SR), aby nedošlo k jeho zneužitiu.

  Pokiaľ trvalo žijete v Rakúsku a nachádzate sa vo Viedni a okolí do 100 km, je potrebné sa vo veci blokácie dostaviť na slovenské veľvyslanectvo vo Viedni osobne, a to v čase medzi 9.00 – 15.30 hod. v slovenské pracovné dni (veľvyslanectvo je zatvorené počas slovenských štátnych sviatkov).

  Upozorňujeme, že v uvedených časoch konzulárne oddelenie veľvyslanectva vybavuje vopred objednané termíny, preto sa môže stať, že na vybavenie budete čakať. Odporúčame preto vopred nás kontaktovať e-mailom na cons.vienna@mzv.sk  a zaslať nám telefonický kontakt, na ktorý sa vám spätne ozveme.

  Počas osobného stretnutia vám vystavíme potvrdenie o zablokovaní dokladu a dohodneme s vami postup ohľadne žiadosti o nový doklad. Pokiaľ sa nachádzate ďalej od Viedne, kontaktujte nás e-mailom: cons.vienna@mzv.sk a zašlite žiadosť o blokáciu dokladu z dôvodu odcudzenia/straty. Do žiadosti prosíme udať celé meno, adresu trvalého/prechodného bydliska, rodné číslo, mobilný kontakt a pokiaľ máte k dispozíciiaj fotokópiu odcudzeného dokladu.

  Potvrdenie o nahlásení straty/odcudzenia dokladu od rakúskej polícii priložte do mailu, resp. ho prinesiete na slovenské veľvyslanectvo vo Viedni, pokiaľ prídete osobne.

  V prípade, že sa v Rakúsku zdržiavate len dočasne a krátkodobo (17 dní), odporúčame nové doklady riešiť ihneď po návrate do SR na polícii. Cez slovenské veľvyslanectvo vo Viedni je len potrebné požiadať čo najskôr o blokáciu.