Podávanie žiadostí o registráciu matričnej udalosti v zahraničí - zápis o uzavretí manželstva

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky zosobášených v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať zápis o uzavretí manželstva do osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR, príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti vzhľadom na krajinu v ktorej sa občan nachádza – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie matričného dokladu občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Aktuálny sadzobník poplatkov nájdete tu sadzobník. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Žiadosť podáva jeden z manželov (občan SR) alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, ktorá sa musí pri podaní žiadosti preukázať písomným splnomocnením s úradne overeným podpisom. O zápis je možné požiadať len v prípade, ak je aspoň jeden z manželov občanom Slovenskej republiky.

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné nasledovné doklady:
  • doklad o slovenskom štátnom občianstve aspoň jedného z manželov (platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, štátne občianstvo SR je možné preukázať tiež platným osvedčením o občianstve, nie starším ako 6 mesiacov) v dobe konania sobáša
  • originál cudzozemského sobášneho listu opatrený apostilou alebo superlegalizáciou, ak sa príslušné overenie vyžaduje, spoločne zviazaný s prekladom do slovenského jazyka; preklad cudzozemského sobášneho listu do slovenského jazyka musí byť vyhotovený autorizovaným prekladateľom SR alebo zastupiteľským úradom SR
  • originál dokladu o stave pred sobášom (úmrtný list zosnulého manžela/manželky, sobášny list s vyznačením rozvodu, rozsudok o rozvode s vyznačenou platnosťou)
  • notárom osvedčené splnomocnenie ak zápis vybavuje splnomocnená osoba

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre zápis o uzavretí manželstva. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
  1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
  2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mail) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť. V prípade, že Vaše doklady totožnosti sú pred ukončením platnosti, rezervujte si stretnutie na zastupiteľskom úrade čo najskôr.
  3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre zápis o uzavretí manželstva a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
  1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
  2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. Žiadateľ je povinný si na rezervované stretnutie priniesť všetky potrebné doklady uvedené v popise služby a na príslušnom formulári. Bez týchto dokladov nemusí byť žiadosť na stretnutí úspešne vybavená. 
  3. Prevzatie matričného dokladu – matričný doklad je doručený na zastupiteľský úrad kde bola podaná žiadosť. Zastupiteľský úrad Vás kontaktuje pre prevzatie matričného dokladu. 

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára