Podávanie  žiadosti  o  vydanie  osvedčenia  o  štátnom  občianstve  SR  v zahraničí

Detailné informácie o e-službe

Popis

Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať podanie žiadosti o vystavenie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky v zahraničí, alebo o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje počas pobytu v zahraničí stretnutie pre vybavenie žiadosti – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ. Výstupom služby je odovzdanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky, vďaka čomu sa urýchli proces podania žiadosti a výrazne sa zníži riziko, že žiadateľ pri podávaní žiadosti musí prísť na zastupiteľský úrad viackrát. Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Služba je spoplatnená na zastupiteľskom úrade. Výška poplatku je definovaná príslušným zastupiteľským úradom spravidla v lokálnej mene podľa krajiny, kde zastupiteľský úrad sídli. Bližšie informácie o poplatkoch pre jednotlivé zastupiteľské úrady nájdete na stránkach jednotlivých zastupiteľských úradov – zoznam ZÚ.

Žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky podáva občan Slovenskej republiky.

Pre úspešné vybavenie služby sú potrebné:
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas)
 • rodný list žiadateľa
 • ďalšie doklady, ktoré môžu potvrdiť, príp. byť nápomocné pri zisťovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky, resp. bývalej ČSFR. Ide predovšetkým o:
  • rodné listy rodičov, 
  • doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž/vydatá žena, rozvedený/ovdovený), 
  • domovský list, 
  • cestovný pas, na ktorý vycestoval do cudziny (príp. jeho rodičia), 
  • predošlé osvedčenie o štátnom občianstve, 
  • potvrdenie o nenadobudnutí štátneho občianstva Českej republiky (dokladajú bývalí čsl. občania, ktorí žili v Českej republike v rokoch 1969-1992), 
  • potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva Českej republiky (dokladajú bývalí čsl. občania, ktorí nadobudli štátne občianstvo Českej republiky voľbou alebo udelením po 31.12.1968), 
  • iné doklady potvrdzujúce skutočnosti uvedené v žiadosti (potvrdenie o národnosti a pod.), potrebné na posúdenie žiadosti, ak je žiadateľ vyzvaný na ich predloženie zastupiteľským úradom či okresným úradom v sídle kraja.

Kroky pre použitie elektronickej služby
V nasledujúcich bodoch sú uvedené stručné kroky, ktoré musíte vykonať ak chcete využiť elektronickú službu pre podanie žiadosti o osvedčenie o štátnom občianstve, alebo o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v zahraničí. Podrobný popis pre použitie elektronických služieb MZVaEZ SR nájdete v dokumente Používateľská príručka elektronických služieb, ktorý sa nachádza na stránke podanie žiadosti
 1. Vyplnenie elektronického formulára (krok je voliteľný, avšak odoslanie vyplneného elektronického formulára skráti Váš strávený čas na zastupiteľskom úrade)
 2. Rezervácia stretnutia na príslušnom zastupiteľskom úrade – po odoslaní rezervácie príde do Vašej eDesk schránky (prípadne e-mailovej schránky) správa pre potvrdenie rezervácie stretnutia. Aby bola rezervácia platná, je nutné ju potvrdiť.
 3. Odoslanie elektronického formulára a rezervácie na príslušný zastupiteľský úrad

Kroky po využití elektronickej služby
V prípade, že ste odoslali elektronický formulár pre podanie žiadosti o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v zahraničí a rezerváciu, bude potrebné aby ste vykonali ešte nasledovné aktivity:
 1. Komunikácia s pracovníkom ZÚ – v prípade, že odoslaný elektronický formulár má nedostatky, kontaktuje Vás pracovník ZÚ pre odstránenie nezrovnalostí ešte pred Vaším príchodom na zastupiteľský úrad. Komunikácia bude prebiehať prostredníctvom eDesk schránky v prípade, že žiadosť ste odosielali po prihlásení sa eID kartou alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý ste uviedli v kontaktných údajoch v prípade, že ste neboli prihlásený. 
 2. Návšteva zastupiteľského úradu – na zastupiteľský úrad príďte v čase rezervácie, pričom musíte predložiť všetky potrebné dokumenty uvedené v popise služby. Pri návšteve podpíšete žiadosť o zistenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, predvyplnenú v prípade, že ste spolu s rezerváciou odoslali aj vyplnený elektronický formulár. 
 3. Prevzatie osvedčenia/potvrdenia – Osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vyhotovený na základe žiadosti podanej na zastupiteľskom úrade sa doručí na zastupiteľský úrad, na ktorom si ho žiadateľ prevezme, alebo môže byť zastupiteľským úradom doručené na adresu vami určenú, ak o to požiadate a možno zabezpečiť prevzatie osvedčenia/potvrdenia žiadateľom.

Základné informácie

Povinný poplatok
Áno
Potreba rezervácie
Áno
Legislatíva
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky

Autentifikácie / nástupcovia

Potreba prihlásenia cez eID
Nie

Vyplnenie elektronického formulára