Spoločné projekty Slovenska a OECD


Slovensko spolupracuje s OECD na spoločných projektoch už od roku 2001. Spoločné projekty  zefektívňujú spoluprácu jednotlivých rezortov s OECD a prinášajú synergiu priorít OECD a národných cieľov. Zároveň majú pozitívny vplyv na tvorbu a realizáciu jednotlivých sektorových politík v SR založených na best practices a jedinečnom know-how, ktoré prináša OECD v oblasti dát a štatistík.
​​​​​​​

Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2023

Aktualizované 21.11.2022
Publikované 21.11.2022

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) zverejňuje Výzvu na predkladanie návrhov spoločných projektov SR a OECD na rok 2023 , ktoré budú spolufinancované z dobrovoľných príspevkov SR do OECD. Zámerom predkladaných návrhov je, v súlade s prioritami navrhnutými členmi Koordinačného výboru pre pôsobenie SR v OECD (KV) sústrediť sa na programové ciele jednotlivých orgánov štátnej správy, ktoré korešpondujú s myšlienkou OECD – „Lepšie politiky pre lepší život“ („Better Policies for Better Lives“).

 

Hlavné prioritné oblasti a aktivity pôsobenia SR v OECD sú v roku 2023 zamerané na nasledovné oblasti:

 1.  Opatrenia zamerané na podporu ekonomiky a jej udržateľného rastu, zlepšenie kvality života občanov
 2. Rozvoj sektorových politík a implementácia Agendy 2030
 3. Podpora vzdelávania, inovácií, technologického pokroku a digitalizácie

 

Ministerstvo na financovanie spoločných projektov v roku 2023 vyčlenilo celkovú sumu 100 000 EUR vo forme dobrovoľných príspevkov SR do OECD v súlade s uznesením vlády SR č. 408/2020. Predkladateľ projektu je povinný zabezpečiť jeho spolufinancovanie v rozsahu minimálne 25 % rozpočtu projektu, ak Koordinačný výbor na pôsobenie SR v OECD (ďalej len Koordinačný výbor) nerozhodne inak.

Výzva je otvorená pre všetky ústredné orgány štátnej správy, ich rozpočtové organizácie a štátne inštitúcie. Jedna organizácia môže predložiť aj viacero návrhov projektov, alebo viaceré inštitúcie môžu predložiť spoločný projekt. Koordinačný výbor bude hodnotiť a vyberať projekty v zmysle nasledujúcich kritérií: 

 • Súlad s platnou legislatívou SR a s prioritami členstva SR v OECD na rok 2023, ako aj so zameraním činnosti OECD.
 • Projekty by mali byť spracované tak, aby spĺňali podmienky na vykázanie príspevkov financovania v štatistike OECD ako dobrovoľných príspevkov SR pre OECD podľa pravidiel OECD.

 

Podmienkyna predkladanie  projektov

Projekt musí byť predložený na schválenie v slovenskom jazyku spoločne s vyplneným projektovým formulárom najneskôr do 20. januára 2023 mailom na adresy ivona.kvorkova@mzv.skdenisa.husarova@mzv.sk alebo poštou na adresu:

 

Odbor medzinárodných ekonomických organizácií
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Hlboká cesta 2
​​​​​​​833  36  Bratislava

 

Rozhodujúci dátum na doručenie návrhu je dátum poštovej pečiatky.                                    

 

Projekt musí obsahovať:

 1. základný cieľ, s osobitným dôrazom na jeho prínos pre SR,
 2. charakteristiku kľúčových činností, ktoré sa budú v rámci projektu realizovať,
 3. náklady financovania projektu, vrátane výšky dobrovoľného príspevku SR, mieru a spôsob spolufinancovania zabezpečeného predkladateľom,
 4. ďalšie relevantné informácie podľa uváženia predkladateľa.

 

Výber projektov

Podmienky a postup výberu projektov sú špecifikované v Mechanizme výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD zverejnenom pri tejto výzve.  

 

Pri predkladaní projektov treba venovať pozornosť aj ďalším dôležitým ustanoveniam mechanizmu výberu a realizácie spoločných projektov:

 1. Predkladateľ projektu nesie plnú zodpovednosť za jeho formálnu i obsahovú prípravu, realizáciu, ako aj vypracovanie príslušných hodnotiacich informácií.
 2. Zvýšenú pozornosť treba venovať príprave rozpočtu s cieľom dodržať zásadu efektívnosti vynaložených finančných prostriedkov.
 3. Schválené projekty budú financované prostredníctvom dobrovoľného príspevku SR do OECD. Dobrovoľný príspevok do OECD musí byť poskytnutý v rozpočtovom roku 2023.
 4. Predkladateľ zodpovedá za realizáciu cieľov projektu, je povinný zabezpečiť jeho vyhodnotenie a predloženie Koordinačnému výboru prostredníctvom MZVEZ SR, ako aj archivovanie súvisiacich dokumentov a dokladov kvôli následnej kontrole.
 5. Predkladateľovi sa odporúča preveriť realizovateľnosť predkladaného projektu s príslušným direktoriátom OECD.

 

Po ukončení termínu na predkladanie projektov ministerstvo vypracuje ich predbežné hodnotenie na základe vyššie stanovených kritérií a predloží ich na schválenie Koordinačnému výboru pre pôsobenie SR v OECD. Ďalšie informácie v prípade potreby poskytne: 

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Odbor medzinárodných ekonomických organizácií

Telefón
02/5978 3865, 3831

​​​​​​​Stála misia Slovenskej republiky pri OECD

Telefón
0033156265090

Dokumenty na stiahnutie

Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 408 z 1. júla 2020 k návrhu na úhradu príspevku na spolufinancovanie spoločných projektov Slovenskej republiky a rganizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v rokoch 2021 - 2023
PDF 190.3 kB, 21.11.2022, 96 stiahnutí
Stiahnuť
Podmienky a postup pri vykázaní finančného príspevku SR ako dobrovoľného príspevku do OECD
PDF 126.7 kB, 21.11.2022, 100 stiahnutí
Stiahnuť
Mechanizmus výberu a realizácie spoločných projektov SR a OECD
PDF 490.2 kB, 21.11.2022, 101 stiahnutí
Stiahnuť
Formulár na predkladanie projektov.
Word 80.4 kB, 21.11.2022, 114 stiahnutí
Stiahnuť
Prioritné oblasti spolupráce SR - OECD 2023
Word 23.3 kB, 21.11.2022, 111 stiahnutí
Stiahnuť
Výzva na predkladanie spoločných projektov SR a OECD spolufinancovaných z dobrovoľných príspevkov SR pre OECD v roku 2023
Word 17.1 kB, 21.11.2022, 94 stiahnutí
Stiahnuť