Medzinárodný vyšehradský fond

Aktualizované 17.06.2022
Publikované 18.05.2022

Jedinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce krajín V4 je Medzinárodný vyšehradský fond (MVF), ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín Vyšehradskej skupiny na summite 14. mája 1999 v Bratislave. Na základe záverov tohto stretnutia predsedovia vlád V4 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe podpísali Dohodu o založení Medzinárodného vyšehradského fondu so sídlom v Bratislave.

Riadiacimi orgánmi Medzinárodného vyšehradského fondu sú Konferencia ministrov zahraničných vecí krajín V4 a Rada veľvyslancov V4. Administratívno-výkonným orgánom Medzinárodného vyšehradského fondu je sekretariát – výkonný riaditeľ a zástupca výkonného riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu. Od augusta 2021 funkciu výkonného riaditeľa Medzinárodného vyšehradského fondu zastáva Petr Mareš (Česká republika). Oficiálnym jazykom Medzinárodného vyšehradského fondu je angličtina.

Predsedníctvo vo fonde je ročné, zhodné s kalendárnym rokom a rotuje v abecednom poradí názvov zúčastnených krajín:

  • 2022 – Česká republika
  • 2023 – Maďarsko
  • 2024 – Poľská republika
  • 2025 – Slovenská republika

Ročný rozpočet fondu je (od roku 2022) 10 miliónov eur, každá krajina V4 do neho prispieva sumou 2,5 milióny eur. Prostriedky Medzinárodného vyšehradského fondu slúžia na podporu grantov, štipendií a rezidenčných programov. Okrem príspevkov zakladajúcich krajín V4 fond disponuje od roku 2012 aj príspevkami od externých donorov, ku ktorým patrí Holandsko, Južná Kórea, Japonsko, Švajčiarsko, Švédsko, Nemecko, USA a Kanada. Vďaka ich príspevkom k rozpočtu fondu pribudlo doteraz vyše 6 miliónov eur.

Hlavným poslaním a cieľom projektových aktivít Medzinárodného vyšehradského fondu je podporovať vyšehradskú identitu, priateľstvo a úzku spoluprácu krajín a väzby medzi obyvateľmi regiónu. Z prostriedkov fondu sú financované spoločné projekty v oblasti kultúry, vedy, výskumu, vzdelávania, výmeny umelcov a mladých ľudí, či projekty na podporu cezhraničnej spolupráce a rozvoja cestovného ruchu, ako aj individuálne štipendiá a pobyty umelcov.

V rámci Medzinárodného vyšehradského fondu boli vytvorené aj dôležité nástroje na podporu presadzovania zahraničnopolitických priorít a spoločných záujmov V4 v krajinách Východného partnerstva a západného Balkánu. Ide o programy, pomocou ktorých V4 prispieva k podpore demokratizačných a transformačných procesov v krajinách uvedených regiónov.

Ku koncu roka 2021 fond celkovo podporil viac než 6200 grantových projektov a hradil vyše 4700 semestrov štipendií, výskumných grantov a umeleckých rezidencií za vyše 100 miliónov eur.

V roku 2012 bola z iniciatívy Medzinárodného vyšehradského fondu založená platforma ThinkVisegrad, ktorá slúži ako sieť výskumných centier a inštitúcií z krajín V4 na dialóg o strategických a regionálnych aspektoch V4. Koordinačnou inštitúciou platformy je Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku.

Ďalšie informácie o fonde možno nájsť na webovej stránke Medzinárodného vyšehradského fondu, prípadne na sociálnych sieťach fondu @VisegradFund a International Visegrad Fund | Facebook.