1. Domov
 2. Diplomacia
 3. Témy
 4. Ľudské práva
 5. Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány

Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgányZoznam medzinárodných zmlúv
PDF 215.0 kB, 19.4.2023, 3314 stiahnutí
Stiahnuť

Organizácia Spojených národov

Slovenská republika je zmluvnou stranou takmer všetkých základných (core) ľudskoprávnych dohovorov OSN. K hlavným dohovorom OSN pokrývajúcim problematiku ľudských práv patria:

 • Charta OSN
 • Všeobecná deklarácia ľudských práv (1948)
 • Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966) – publikované pod č. 120/1976 Zb.
 • Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966) – publikované pod č. 120/1976 Zb.
 • Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie (1965) – publikované pod č. 95/1974 Zb.
 • Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1979) – publikovaný pod č. 62/1987 Zb.
 • Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu či trestaniu (1984) - publikovaný pod č. 143/1988 Zb.
 • Dohovor o právach dieťaťa (1989) – publikovaný pod č. 104/1991 Zb.
 • Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín (1990)
 • Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím (2006) – publikovaný pod č. 317/2010 Z. z.
 • Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím (2006) – publikovaný pod 12/2015 Z. z.


Podrobný prehľad dohovorov členených podľa ich významu a problematiky

Stránka umožňuje stiahnutie plnej verzie dokumentov v anglickom jazyku. Slovenskú verziu možno nájsť na stránke slov-lex.sk , kde sú tieto dokumenty publikované ako právne predpisy v Zbierke zákonov SR.

Systém OSN zameraný na podporu a ochranu ľudských práv pozostáva z dvoch hlavných typov orgánov:

 • orgány vytvorené na základe Charty OSN
 • orgány vytvorené na základe medzinárodných zmlúv o ľudských právach (zmluvné orgány)


Medzi orgány vytvorené na základe Charty patrí v súčasnosti predovšetkým Rada OSN pre ľudské práva (RĽP), ktorá nahradila Komisiu OSN pre ľudské práva. Rada je dnes najvýznamnejším ľudskoprávnym orgánom v rámci systému OSN.

 

Viac informácii o Rade OSN pre ľudské práva
 

Podporou a ochranou ľudských práv sa zaoberajú všetky hlavné orgány OSN, a to najmä:


Medzi zmluvné orgány zaraďujeme:


Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva
Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (ďalej aj ako „úrad“) je relatívne novým inštitútom v rámci systému ľudských práv OSN. Vznikol v roku 1993 na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN č. 48/141. Vysoký komisár pre ľudské práva nesie hlavnú zodpovednosť za aktivity OSN v oblasti ľudských práv – v tejto oblasti je po generálnom tajomníkovi OSN predstaviteľom OSN s najvyššou hodnosťou. Vysoký komisár v rámci svojej právomoci a bez toho, aby potreboval explicitný mandát od iného politického orgánu (napr. Rady pre ľudské práva), môže vyvíjať iniciatívy v prípade závažného a systematického porušenia ľudských práv.

Úrad, okrem iného, podporuje univerzálnu ratifikáciu a implementáciu ľudskoprávnych dohovorov. Plní úlohy zamerané na integráciu ľudských práv v rámci systému OSN (mainstreaming ľudských práv). Podporuje spoluprácu ľudskoprávnych inštitúcií a organizácií sveta a povzbudzuje ich k tomu, aby v rámci podpory ľudských práv postupovali v súlade so systémom OSN. Úrad poskytuje expertízu a poradenstvo ľudskoprávnym orgánom OSN a tiež zabezpečuje prístup k informáciám v oblasti ľudských práv.
 

Aktualizované 27.04.2023
Publikované 02.08.2022

Európska Únia – presadzovanie ľudských práv mimo EÚ

"Európska únia je založená na princípoch slobody, demokracie, právneho štátu, rešpektovania ľudských práv a základných slobôd, ktoré sú spoločnými hodnotami všetkých členských štátov."

"Rešpektovanie základných práv, garantovaných v Európskom dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísanom v Ríme 4. novembra 1950 a vyplývajúcich z ústavných tradícií spoločných pre všetky členské štáty, je základným princípom Európskeho spoločenstva."

 

Zmluva o Európskej únii, článok 6

V Zmluve o EÚ sa stanovuje povinnosť:

 • rešpektovať základné práva v rámci Európskej únie
 • rozvíjať a konsolidovať ľudské práva v rámci vonkajšej činnosti EÚ.


Dodržiavanie ľudských práv vo svete je základnou súčasťou vzťahov EÚ s krajinami mimo EÚ a medzinárodnými inštitúciami. Napríklad všetky zmluvy a dohody, ktoré EÚ podpisuje, musia byť v súlade s ľudskými právami, tak ako sú vymedzené v Charte základných práv EÚ. To znamená, že všetky orgány Rady EÚ, ktoré sa venujú zahraničným veciam, musia ľudské práva začleniť do svojej práce.

Referenčným rámcom pre prácu EÚ v tejto oblasti je Strategický plán pre ľudské práva a demokraciu  schválený v roku 2012 a Akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu prijatý na obdobie práce Európskej komisie. V poradí tretí plán bol schválený Radou EÚ v novembri  2020 na obdobie 2020 – 2024.

Text Akčného plánu v slovenskom jazyku

V akčnom pláne sa stanovuje úroveň ambícií a priorít EÚ v tejto oblasti vo vzťahoch so všetkými tretími krajinami.

Obsahuje päť častí:

I Ochrana a posilnenie postavenia jednotlivcov
II Budovanie odolných, inkluzívnych a demokratických spoločností
III Podpora globálneho systému ľudských práv a demokracie
IV Nové technológie: Využívanie príležitostí a riešenie výziev
V Plnenie vzájomnou spoluprácou medzi inštitúciami EÚ vrátane 140 delegácií a jej členskými štátmi

Novými elementmi plánu sú posilnenie prepojenia medzi ľudskými právami a ochranou životného prostredia, väčší dôraz na ekonomické, sociálne a kultúrne práva, demokraciu  vrátane problému zužovania občianskeho a politického priestoru, väčší dôraz na podnikanie a ľudské práva, otázky digitálnych technológií a podporu obhajcov ľudských práv.

V rámci Rady EÚ sa medzinárodným záležitostiam, ktoré priamo súvisia s ľudskými právami, venuje špecializovaný prípravný orgán, pracovná skupina pre ľudské práva (COHOM).

Pracovná skupina pre ľudské práva (COHOM)

 

Medzi hlavné aspekty práce Rady EÚ, pokiaľ ide o ľudské práva, patria:

 • určovanie priorít EÚ na fórach OSN zaoberajúcich sa ľudskými právami
 • prijímanie tematických usmernení na podporu vonkajšej činnosti EÚ
 • otváranie dialógov o ľudských právach s krajinami mimo EÚ
 • prijímanie výročnej správy o ľudských právach a demokracii

V rámci Spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) sa EÚ zameriava na sledovanie a zlepšovanie stavu ľudských práv v tretích krajinách. Dôležitými nástrojmi sú ľudskoprávne dialógy s tretími krajinami, resp. politické dialógy, ktorých súčasťou sú aj ľudskoprávne témy. Okrem toho EÚ prijala 12 základných usmernení, ktoré definujú ciele a prostriedky EÚ osobitne jej delegácií a členských štátov pri podpore ľudských práv v prioritných oblastiach:

Všetky usmernenia EÚ, ktoré boli schválené Radou EÚ, sú v anglickom jazyku  k dispozícii na webovej stránke Európskej služby pre vonkajšiu činnosť.


Usmernenia Európskej únie

1. Usmernenia o treste smrti (2013)

Európska Únia má za to, že trest smrti predstavuje vážne porušenie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti. V rámci boja za zrušenie trestu smrti na celom svete sa rozhodla posilniť svoje aktivity a v júni 1998 prijala usmernenia, ktoré zakotvujú základné nástroje a politiky EÚ smerujúce k absolútnemu zrušeniu tohto trestu v čase mieru i v čase vojny.

Tieto usmernenia boli aktualizované v roku 2013.

2. Usmernenia o mučení a inom krutom, neľudskom alebo ponižujúcom zaobchádzaní alebo trestaní (2012)

Účelom usmernení, prijatých v apríli 2001 a aktualizovaných v roku 2012 je poskytnúť EÚ nástroj, ktorý by mohla využiť pri stykoch s tretími krajinami na všetkých úrovniach ako aj medzinárodných fórach na posilnenie a podporu snáh o prevenciu a odstránenie mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania vo svete.

3. Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo presvedčenia (2013)

Usmernenia, ktoré boli prijaté v júni 2013, podporujú slobodu náboženského vyznania a to, že všetky osoby majú právo prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru uctievaním, zachovávaním, praktizovaním a výučbou, bez hrozby zastrašovania, násilia alebo útoku. Usmernenia vysvetľujú, aké sú medzinárodné normy v oblasti ľudských práv, o slobode náboženského vyznania alebo viery a dáva jasné politické línie pre predstaviteľov inštitúcií EÚ a členských štátov EÚ, ktoré majú byť použité v kontaktoch s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami a občianskymi združeniami.

Usmernenia EÚ v oblasti presadzovania a ochrany slobody náboženského vyznania alebo viery
PDF 449.7 kB, 19.4.2023, 1230 stiahnutí
Stiahnuť

4. Usmernenia na podporu a ochranu požívania všetkých ľudských práv lesieb, gayov, bisexuálov, transgender a intersex (LGBTI) osôb (2013)

Usmernenia na podporu a ochranu požívania všetkých ľudských práv lesieb, gayov, bisexuálov, transgender a intersex (LGBTI) osôb (2013)

Európska Únia je znepokojená, že sexuálna orientácia a rodová identita je stále používaná na ospravedlnenie závažných porušovaní ľudských práv po celom svete. Cieľom týchto usmernení prijatých v júni 2013 je preto poskytnúť návod pre predstaviteľov inštitúcií EÚ a členských štátov EÚ, ktoré majú byť použité v kontaktoch s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami a občianskymi združeniami, aby sa podporovali a chránili ľudské práva LGBTI osôb a aby sa bojovalo proti akejkoľvek diskriminácii, ktorej môžu čeliť LGBTI osoby a tiež ako reagovať na porušovanie ich ľudských práv.

5. Usmernenia o dialógoch o ľudských právach s tretími krajinami (2009)

Európska Únia vedie pravidelné dialógy o ľudských právach s viac ako štyridsiatimi mimoeurópskymi krajinami a to v rôznych formátoch a na rôznych úrovniach.

Usmernenia, prijaté v decembri 2001 a aktualizované v roku 2009, sú potvrdením úlohy EÚ pri podpore ľudských práv a demokratizácie v tretích krajinách. Veľkú dôležitosť prikladá predovšetkým inštitucionalizovanému dialógu s Čínou (prebieha od roku 1995) a dialógu s Ruskou federáciou (prebieha od roku 2005).

6. Usmernenia o deťoch v ozbrojených konfliktoch (2008)

Deti majú prirodzené a neodňateľné práva, ktoré sú stanovené aj v Dohovore o právach dieťaťa, jeho opčných protokoloch a ďalších medzinárodných a regionálnych nástrojoch v oblasti ľudských práv. Podpora a ochrana práv detí je jednou z priorít ľudskoprávnej politiky EÚ. Cieľom usmernení, prijatých v decembri 2003 a aktualizovaných v roku 2008, je zvýšiť pozornosť k tejto problematike v rámci EÚ, ako aj vo vzťahu k tretím krajinám. EÚ prostredníctvom jednotlivých členských štátov uskutočňuje mnohé aktivity a projekty najmä v afrických štátoch.

7. Revidované usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa (2017) Nezabudnúť na žiadne dieťa

Týmito usmerneniami EÚ zdôrazňuje význam kľúčových medzinárodných a európskych ľudskoprávnych prostriedkov, noriem a štandardov, ako aj politických záväzkov týkajúcich sa presadzovania práv dieťaťa. Usmernenia prijaté v decembri 2008 a revidované v marci 2017 potvrdzuje záväzok EÚ zabezpečiť plnú realizáciu všetkých práv dieťaťa, umožňujú ucelený postup EÚ pri podpore práv detí prostredníctvom zahraničnej politiky a predstavujú nový prostriedok na presadzovanie ľudskoprávnej politiky EÚ v politických kontaktoch.

Revidované usmernenia EÚ pre presadzovanie a ochranu práv dieťaťa 2017 Nezabudnúť na žiadne dieťa - Často kladené otázky
Word 39.2 kB, 19.4.2023, 961 stiahnutí
Stiahnuť

8. Usmernenia o obhajcoch ľudských práv (2008)

Podpora ochrancov ľudských práv je dlhodobým prvkom ľudskoprávnej politiky EÚ. Usmernenia, prijaté v júni 2004 a aktualizované v roku 2008, slúžia ako návod pri stykoch s tretími krajinami na všetkých úrovniach ako aj multilaterálnych fórach na podporu a posilnenie snáh EÚ zvýšiť rešpektovanie práva na ochranu ľudských práv.

Usmernenia poskytujú aj možnosť intervencie zo strany EÚ pre ochrancov ľudských práv v ohrození a navrhuje aj možnosť podpory a asistencie pre nich.

9. Usmernenia o násilí voči ženám a boji proti všetkým formám ich diskriminácie (2008)

Rada EÚ v decembri 2008 prijala usmernenia EÚ o násilí voči ženám a boji proti všetkým formám ich diskriminácie, s cieľom vytvoriť prostriedky na účinný boj proti porušovaniu ľudských práv v tejto oblasti. Prioritou EÚ, v otázke práv žien, je byť dlhodobo činná v tejto oblasti. Usmernenia poskytujú praktický návod ako chrániť práva žien prostredníctvom monitoringu (aj individuálnych prípadov), predkladania správ, hodnotenia, dvojstrannej a mnohostrannej spolupráce. Tieto usmernenia sú tiež určené na podporu realizácie konkrétnych projektov zameraných na ochranu žien a dievčat.

10. Usmernenia o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva (2009)

Medzinárodné humanitárne právo, tiež známe ako právo ozbrojených konfliktov alebo vojnové právo, je určené na zmiernenie dopadov ozbrojeného konfliktu prostredníctvom ochrany osôb, ktoré sa nezúčastňujú alebo sa dlhšiu dobu nezúčastňovali na konflikte a prostredníctvom úpravy prostriedkov a metód vedenia konfliktu.

Účelom týchto usmernení, ktoré boli prijaté v decembri 2009, je stanoviť operačné prostriedky pre EÚ na podporu dodržiavania medzinárodného humanitárneho práva. Sú doplnkové k usmerneniam a spoločným pozíciám už prijatým v rámci EÚ, vo vzťahu k otázkam ako sú ľudské práva, mučenie a ochrana civilistov.

Zámerom usmernení je zabezpečiť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva tretími štátmi a prípadne aj neštátnymi subjektmi, ktoré operujú v tretích štátoch. Všetky členské štáty EÚ sú zmluvnými stranami Ženevských dohovorov a ich dodatkových protokolov a majú teda tiež povinnosť dodržiavať ich normy.

11. Usmernenia o slobode prejavu online a offline (2014)

Tieto usmernenia, ktoré bolo prijaté v máji 2014, objasňuje medzinárodné štandardy v oblasti ľudských práv o slobode názoru a prejavu a poskytuje politické a operačné pokyny pre predstaviteľov a zamestnancov európskych inštitúcií a pre členské štáty EÚ pre ich prácu v tretích krajinách a v multilaterálnych fórach, pri kontakte s medzinárodnými organizáciami a občianskymi združeniami.

Tiež im dáva pokyny ako predchádzať možným porušeniam slobody prejavu, ako pri porušení tohto práva efektívne reagovať a ako a za akých okolností je sloboda prejavu obmedzená.

12. Usmernenia o nediskriminácii vo vonkajšej činnosti EÚ (2019)

Tieto usmernenia boli schválené 18 marca 2019 za účelom zvýšenia efektívnosti EÚ v boji proti diskriminácia na akomkoľvek základe v rámci bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce a dialógu, rozvojovej a humanitárnej pomoci a podpory úsilia občianskej spoločnosti.

13. Usmernenia o pitnej vode a sanitácií (2019)

Viac ako dvom miliardám ľudí chýba prístup k nezávadnej pitnej vode a 4.5 miliarde ľudí chýba prístup k bezpečným sanitačným zariadeniam. Klimatická zmena ovplyvňuje nedostatok vody. V tejto súvislosti rastie napätie a konflikty vo svete.

17. júna 2019 schválené usmernenia sú jedným z nástrojov, ktoré majú napomôcť progresívnemu uplatňovaniu ľudského práva na nezávadnú pitnú vodu a sanitáciu pre všetkých a pomôcť obhajcom ľudských práv bojujúcim za tieto práva. Usmernenia inštruujú ako EÚ môže využiť nástroje svojej zahraničnej politiky vrátane rozvojovej spolupráce.

Usmernenia EÚ nie sú právne záväzné, ale pretože boli prijaté na ministerskej úrovni, predstavujú silný politický signál, že sú pre EÚ prioritou. Usmernenia sú účelnými prostriedkami európskej ľudskoprávnej politiky a praktickými nástrojmi ako lepšie presadzovať európsku ľudskoprávnu politiku. Globálne subjekty EÚ uskutočňujú tieto pokyny prostredníctvom konkrétnych opatrení, ako sú demarše a vyhlásenia.


Každoročná správa EÚ o ľudských právach a demokracii vo svete

Cieľom každoročnej správy EÚ o ľudských právach je prezentovať, ako sa spoločné hodnoty EÚ transformujú do ľudskoprávnej politiky a stanovísk Únie. Faktické informácie obsiahnuté v správe majú slúžiť ako podklad pre zhodnotenie ľudskoprávnej politiky EÚ. Správa sa primárne zaoberá nasledovnými témami: vývoj ľudských práv v rámci EÚ, prostriedky a iniciatíva EÚ v tretích štátoch, účasť EÚ na medzinárodných fórach, tematické záležitosti mimoriadnej dôležitosti pre EÚ.

Výročné správy EÚ od roku 2009