Strata dokladov


Aktualizované 08.04.2024
Publikované 08.04.2024

Náhradný cestovný doklad alebo Emergency Travel Document, je cestovný doklad vydávaný slovenským občanom na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutný čas. Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Pekingu ho môže vydať občanovi Slovenskej republiky, ktorý nemá iný cestovný doklad, na návrat do Slovenskej republiky. 

Vo výnimočnom prípade možno na návrat do SR vydať náhradný cestovný doklad aj pre občana mladšieho ako 15 rokov, narodeného v zahraničí. K žiadosti o jeho vydanie možno predložiť namiesto rodného listu vydaného osobitnou matrikou doklad o narodení dieťaťa vydaný orgánom štátu, v ktorom sa občan mladší ako 15 rokov narodil.

Cudzozemský doklad o narodení dieťaťa musí byť pri podaní žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu opatrený predpísanými overeniami: rodný list vydaný príslušným orgánom Čínskej ľudovej republiky alebo Mongolska musí byť pri podaní žiadosti opatrený doložkou vyššieho overenia (pri Číne tzv. legalizácia, pri Mongolsku dokument overený apostilom). 

 

Náležitosti podania žiadosti o vydanie náhradného cestovného dokladu

K podaniu žiadosti o náhradný cestovný doklad je potrebné predložiť 

  • neplatný občiansky preukaz Slovenskej republiky alebo neplatný cestovný pas Slovenskej republiky,
  • a v prípade straty alebo odcudzenia dokladov potvrdenie z miestnej polície o nahlásení tejto udalosti. 

Žiadateľ je povinný pri podaní žiadosti podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre a podpisu.

Pri podaní žiadosti uhradí žiadateľ správny poplatok vo výške 14 eur.

Pri opakovanom vydaní náhradného cestového dokladu v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ide o poplatok 30 eur.

Na veľvyslanectve sa vyberajú správne poplatky v hotovosti v miestnej mene – čínsky yuan podľa platného kurzu v čase podania žiadosti.