Strata dokladov

V prípade straty, krádeže cestovných dokladov v cudzine, vám môže veľvyslanectvo SR v danom štáte vydať náhradný cestovný doklad. Ide o doklad s územnou a časovou platnosťou, určený na návrat do vlasti čo najkratšou cestou a platný aj v tých krajinách, cez územie ktorých sa bude občan na Slovensko vracať.

Jedným z prvých krokov, ktoré by ste mali urobiť, je ohlásiť stratu dokladov na najbližšom útvare miestnej polície a získať potvrdenie o strate/odcudzení

Odporúčame urobiť si pred cestou fotokópiu údajovej strany pasu alebo občianskeho preukazu a uložiť ju oddelene od ostatných dokladov spolu s adresou veľvyslanectva SR v krajine, do ktorej cestujete.

Ak sa nachádzate v krajine, kde Slovensko nemá diplomatické zastúpenie, môžete sa pri strate, krádeži cestovného dokladu alebo peňazí, obrátiť na ktorúkoľvek misiu členskej krajiny EÚ pôsobiacu v danom štáte a požiadať o nevyhnutnú pomoc. Misia členskej krajiny EÚ v týchto prípadoch kontaktuje a spolupracuje vždy v úzkej súčinnosti s teritoriálne, resp. konzulárne príslušným veľvyslanectvom Slovenskej republiky.