1. Domov
  2. Cestovanie
  3. Cestovanie s deťmi

Cestovanie s deťmi

Aktualizované 28.06.2023
Publikované 10.05.2022

Deti musia mať platný cestovný doklad (pas/občiansky preukaz). 

V prípade, že necestujú s oboma rodičmi odporúčame mať so sebou notárom overené splnomocnenie na cestovanie s dieťaťom.

Cudzinec mladší ako 18 rokov, ktorý má cestovný doklad a cestuje bez rodičov, zákonných zástupcov alebo opatrovníka, môže prekročiť hranicu a zdržiavať sa na území Slovinska v prípade, ak má podpísaný a notársky overený súhlas od rodiča, zákonného zástupcu alebo opatrovníka.

Súhlas musí obsahovať osobné údaje zákonného zástupcu a osobné údaje neplnoletej osoby.

V prípade ciest v sprievode plnoletej osoby, okrem hore uvedených údajov sú potrebné aj osobné údaje tejto sprevádzajúcej osoby, účel a dĺžku pobytu, obdobie s platnosťou súhlasu alebo povolenia a podpis rodiča.

Súhlas musí byť vypracovaný v slovenčine s anglickým alebo slovinským prekladom a musí byť úradne overený (štátnym notárom, alebo oprávneným úradom).