Štátne občianstvo

Publikované 26.05.2022

Zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) upravuje podmienky nadobúdania, straty a osvedčovania štátneho občianstva Slovenskej republiky a upravuje priestupky na úseku štátneho občianstva. 
Štátne občianstvo SR je možné nadobudnúť:

 • určením,
 • voľbou,
 • narodením,
 • osvojením,
 • udelením.

 

Narodenie

Štátne občianstvo Slovenskej republiky narodením nadobúda dieťa,

 • ktorého aspoň jeden z rodičov je štátnym občanom SR, alebo
 • narodené na území SR, ktorého rodičia sú bez štátnej príslušnosti, alebo
 • narodené na území SR, ktorého rodičia sú cudzími štátnymi príslušníkmi a narodením nenadobúda štátne občianstvo žiadneho z nich.

Ak sa nepreukáže cudzie štátne občianstvo, považuje sa za štátneho občana SR dieťa, ktoré:
•    sa narodilo na území SR, alebo
•    bolo nájdené na území SR a ktorého rodičia nie sú známi, pokiaľ sa nepreukáže, že nadobudlo narodením štátne občianstvo iného štátu.

Štátnym občanom SR je dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana SR aj vtedy, ak sa neskôr preukáže, že štátny občan SR nie je jeho rodičom.

 

Osvojenie

Ak bolo dieťa, ktoré nie je štátnym občanom SR, osvojené osvojiteľom alebo osvojiteľmi, z ktorých aspoň jeden je štátnym občanom SR, nadobúda osvojením štátne občianstvo SR.

 

Udelenie

Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje ustanovenie § 7 zákona.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno podľa § 7 ods.1 zákona udeliť žiadateľovi, ktorý nie je štátnym občanom Slovenskej republiky a

 • má nepretržitý trvalý pobyt na území SR aspoň 8 rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • je bezúhonný; za bezúhonného sa nepovažuje ten,
  1. kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin a od zahladenia odsúdenia neuplynulo päť rokov,
  2. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo právoplatne podmienečne zastavené a od uplynutia skúšobnej doby neuplynulo päť rokov,
  3. koho trestné stíhanie za úmyselný trestný čin bolo zastavené rozhodnutím súdu o schválení zmieru alebo rozhodnutím prokurátora o schválení zmieru a od právoplatnosti tohto rozhodnutia neuplynulo päť rokov,
 • ktorému nebol súdom uložený trest vyhostenia,
 • proti ktorému nie je vedené trestné stíhanie,
 • proti ktorému nie je vedené vydávacie konanie ani konanie o vykonaní európskeho zatýkacieho rozkazu,
 • proti ktorému nie je vedené konanie o administratívnom vyhostení,
 • proti ktorému nie je vedené konanie o odňatie azylu,
 • preukázal ovládanie slovenského jazyka slovom aj písmom a všeobecných znalostí o Slovenskej republike; to neplatí pre žiadateľa, ktorý sa významne zaslúžil o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej a pre žiadateľa, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, pre ďalší zákonom stanovený okruh žiadateľov a pre žiadateľa, ktorý v čase podania žiadosti nedovŕšil 14 rokov,
 • plní si povinnosti vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky.

Žiadateľovi, ktorý má na území Slovenskej republiky povolený pobyt, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR podľa § 7 ods. 1 zákona (8 rokov trvalého pobytu), ak

 • uzavrel manželstvo so štátnym občanom Slovenskej republiky, toto manželstvo trvá a žije v tomto manželstve v spoločnej domácnosti na území Slovenskej republiky najmenej počas piatich rokov bezprostredne predchádzajúcich podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • ide o osobu, ktorá sa významne zaslúžila o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, sociálnej alebo športovej, alebo je to z iného dôvodu v záujme Slovenskej republiky,
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý trvalý pobyt najmenej tri roky pred dosiahnutím 18 rokov veku,
 • je maloletým dieťaťom, ktorého zákonným zástupcom alebo poručníkom je štátny občan Slovenskej republiky alebo právnická osoba určená súdom Slovenskej republiky, a má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky; dĺžka pobytu sa nevzťahuje na maloleté deti do dvoch rokov,
 • je azylantom aspoň štyri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • sa narodil na území Slovenskej republiky a má tu trvalý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej desať rokov a v čase podania žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky mu už bolo udelené povolenie na trvalý pobyt alebo
 • je bez štátnej príslušnosti a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, podľa cit. zákona a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
 • jeden z jeho rodičov bol v čase jeho narodenia československým štátnym občanom a druhý cudzincom a podľa zákona č. 194/1949 Z. z.o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, rodič – československý štátny občan nepožiadal o vyslovenie súhlasu krajský národný výbor s nadobudnutím československého štátneho občianstva a má na území Slovenskej republiky nepretržitý pobyt najmenej dva roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Žiadateľovi, ktorému bolo vydané osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR podľa § 7 ods. 1 zákona (8 rokov trvalého pobytu), ak má nepretržitý pobyt na území Slovenskej republiky najmenej tri roky bezprostredne predchádzajúce podaniu žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Žiadateľovi, ktorému bývalé československé štátne občianstvo zaniklo alebo ktorý stratil československé štátne občianstvo v dôsledku dlhodobej neprítomnosti podľa § 31 a 32 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva alebo uzavretím manželstva podľa § 34 zákonného článku L z roku 1879 o nadobudnutí a strate uhorského štátneho občianstva, alebo podľa § 2 zákona č. 102/1947 Zb. o nadobudnutí a strate československého štátneho občianstva sobášom, alebo podľa § 5 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, alebo podľa § 13 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky, alebo podľa medzinárodných zmlúv, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR aspoň 8 rokov.

Žiadateľovi, ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 206/1968 Zb. o nadobúdaní a strate štátneho občianstva Slovenskej socialistickej republiky alebo podľa § 6 zákona č. 194/1949 Zb. o nadobúdaní a strácaní československého štátneho občianstva, možno udeliť štátne občianstvo Slovenskej republiky bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR podľa § 7 ods.1 zákona (8 rokov trvalého pobytu).

Bez splnenia podmienky nepretržitého trvalého pobytu na území SR aspoň 8 rokov sa udelí štátne občianstvo Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý je bývalým štátnym občanom Slovenskej republiky a ktorý bol prepustený zo štátneho zväzku Slovenskej republiky podľa tohto zákona, ak o to požiada a predloží doklad, že mu nebolo udelené štátne občianstvo iného štátu.

 

Kde žiadať o udelenie občianstva?

Štátne občianstvo Slovenskej republiky udeľuje Ministerstvo vnútra SR na základe písomnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa podáva osobne na

 • obvodnom úrade v sídle kraja,
 • veľvyslanectve Slovenskej republiky alebo
 • na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

Miestna príslušnosť sa spravuje pobytom osoby, o ktorej štátne občianstvo ide. Ak osoba nemá pobyt na území Slovenskej republiky, spravuje sa miestna príslušnosť podľa jej posledného pobytu na území Slovenskej republiky. V prípade, ak osoba nemala pobyt na území Slovenskej republiky, na podanie žiadosti je príslušný Obvodný úrad Bratislava.

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky obsahuje

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
 • adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak zákon neustanovuje inak,
 • dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a
 • dátum a podpis žiadateľa.

Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky

 • stručný životopis,
 • doklad totožnosti,
 • rodný list,
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
 • doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte,
 • doklad o bezúhonnosti nie starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,
 • listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom,
 • osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto postavenie,
 • tieto ďalšie doklady:
  1. potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,
  2. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra,
  3. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,
  4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu,
  5. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,
  6. potvrdenie o štúdiu,
  7. potvrdenie o poberaní dôchodku,
  8. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,
  9. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný.

Doklady k žiadosti žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misa alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky po overení údajov v nich vyhotoví ich kópie a doklady vráti žiadateľovi. Doklady vydané cudzím štátnom musia mať ďalšie overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nim byť priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení právnych predpisov upravujúcich pobyt cudzincov na území Slovenskej republiky, verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie, dane, odvody, poplatky, zamestnávanie cudzincov a ďalšie povinnosti vyplývajúce pre cudzincov z právneho poriadku Slovenskej republiky, týkajúcich sa tohto žiadateľa, a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia.

Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktorý vydáva ministerstvo. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.

Pri vypĺňaní dotazníka žiadateľa obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky overuje ovládanie slovenského jazyka žiadateľom. 

Rodičia a ich maloleté deti, ktoré dovŕšili 14 rokov, žiadajú o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky v samostatných žiadostiach. Maloleté deti do 14 rokov, ktoré ich rodič uviedol vo svojej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, nadobúdajú štátne občianstvo Slovenskej republiky spolu s rodičom.

Žiadateľ predloží k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky maloletému dieťaťu do 14 rokov

•    rodný list dieťaťa,
•    doklad o pobyte dieťaťa na území Slovenskej republiky, napríklad potvrdenie príslušného útvaru Policajného zboru, potvrdenie o návšteve školy,
•    potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu.

V priebehu konania je žiadateľ povinný oznámiť bezodkladne ministerstvu každú zmenu osobných údajov a osobného stavu, ktoré nastali u žiadateľa: zmena miesta pobytu, rozvod a pod. Kto si túto povinnosť nesplní, dopustí sa priestupku, za ktorý sa uloží pokuta od 33 eur do 331 eur.

Ministerstvo si môže vyžiadať od žiadateľa aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na rozhodnutie vo veci. Ministerstvo si vyžiada od Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky odpis z registra trestov týkajúci sa žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Ak citovaný zákon neustanovuje inak, ministerstvo konanie zastaví, ak

•    žiadateľ nespĺňa podmienku nepretržitého trvalého pobytu na území SR aspoň 8 rokov, a zároveň nespĺňa niektorú z podmienok podľa § 7 ods. 2 až 6 zákona,
•    žiadateľovi zaniklo povolenie na pobyt.

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najneskôr do 24 mesiacov od doručenia žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu. 

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa nadobúda prevzatím listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky. Listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky odovzdáva obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky žiadateľovi po zložení sľubu štátneho občana Slovenskej republiky. Zloženie sľubu je podmienkou nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky. Sľub neskladajú deti mladšie ako 14 rokov, osoby, ktorým to ich zdravotný stav neumožňuje, a osoby, ktoré sú pozbavené spôsobilosti na právne úkony. Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky do šiestich mesiacov po doručení písomnej výzvy, ministerstvo konanie zastaví. Ak ministerstvo štátne občianstvo Slovenskej republiky neudelilo, žiadateľ môže podať novú žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky najskôr po uplynutí 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky.

Štátne občianstvo Slovenskej republiky nevznikne, ak sa po prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky preukáže, že

 • doklady, na základe ktorých bola listina vydaná, sú sfalšované alebo pozmenené,
 • žiadateľ nie je osoba, ktorej doklady predložil,
 • listina bola vydaná bez znalosti skutočností, ktoré mohli mať na rozhodnutie podstatný vplyv, a žiadateľ tieto skutočnosti neoznámil, hoci bol povinný ich oznámiť,
 • vydanie listiny sa dosiahlo trestným činom.

Ministerstvo oznámi túto skutočnosť žiadateľovi. Žiadateľ je povinný vrátiť listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia ministerstva. Kto si túto povinnosť nesplní, dopustí sa priestupku, za ktorý sa uloží pokuta vo výške 3 319 eur.

Na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky nie je právny nárok, ani po splnení zákonných podmienok a nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli.

 

Osvedčenie štátneho občianstva SR

Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa podľa § 9a cit. zákona preukazuje

 • platným osvedčením o štátnom občianstve Slovenskej republiky,
 • platným občianskym preukazom,
 • platným cestovným pasom alebo
 • potvrdením o štátnom občianstve.

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky vydáva príslušný obvodný úrad v sídle kraja na základe písomnej žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktorá sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obsahuje

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa,
 • adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky,
 • dátum a podpis žiadateľa.

Žiadateľ predloží k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky

 • doklad totožnosti,
 • rodný list a
 • doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený,
 • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný obvodným úradom v sídle kraja na ich predloženie.

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa vydáva spravidla do 30 dní od podania žiadosti. Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné šesť mesiacov odo dňa vydania a len v podobe originálu. 

Ak sa zistilo, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, obvodný úrad v sídle kraja žiadosť zamietne a písomne odôvodní, prečo nemožno žiadosti vyhovieť.

Ak sa po vydaní osvedčenia o štátnom občianstve SR preukáže, že žiadateľ nie je štátnym občanom Slovenskej republiky, osvedčenie o štátnom občianstve SR je neplatné odo dňa jeho vydania. Ministerstvo túto skutočnosť oznámi žiadateľovi, ktorý je povinný vydané osvedčenie o štátnom občianstve SR vrátiť ministerstvu do 30 dní od doručenia oznámenia. Kto si túto povinnosť nesplní, dopustí sa priestupku, za ktorý sa uloží pokuta vo výške 3 319 eur.

Obvodný úrad v sídle kraja vydáva na základe písomnej žiadosti podanej na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade Slovenskej republiky potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky osoby ku dňu jej úmrtia alebo k inému dňu, ktorý predchádza dňu podania žiadosti. Žiadosť môže podať orgán verejnej moci, právnická osoba alebo fyzická osoba, ak preukáže právny dôvod, pre ktorý sa má potvrdenie vydať.

Správny poplatok sa vyberá pri podávaní žiadosti.

 

Strata štátneho občianstva

Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť:

 • prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť, 
 • nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.

Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky možno prepustiť osobu, ktorá preukáže, že má štátne občianstvo iného štátu, alebo prísľub jeho udelenia v prípade prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nemožno prepustiť osobu, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie, prípadne je vo výkone trestu, alebo nemá vykonaný trest uložený rozsudkom súdu SR alebo ktorá má nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike.

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky sa podáva osobne na obvodnom úrade v sídle kraja, diplomatickej misii alebo na konzulárnom úrade Slovenskej republiky.  Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky obsahuje:

a) meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto narodenia žiadateľa, 
b) adresu pobytu žiadateľa a adresu posledného pobytu žiadateľa na území Slovenskej republiky, 
c) dôvody žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a
d) dátum a podpis žiadateľa.

Žiadateľ predloží k žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky:

a) doklad totožnosti, 
b) rodný list, 
c) doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena, rozvedený alebo ovdovený, 
d) výpis z registra trestov SR nie starší ako 6 mesiacov, 
e) prísľub udelenia štátneho občianstva iného štátu alebo doklad o jeho nadobudnutí, 
f) potvrdenie, že žiadateľ nemá nedoplatky na daniach a verejných dávkach v Slovenskej republike.

Manželia a maloleté deti od 14 rokov žiadajú o prepustenie zo štátneho zväzku SR v samostatných žiadostiach a maloleté deti mladšie ako 14 rokov, ktoré rodič uviedol v žiadosti, strácajú štátne občianstvo spolu s rodičom.

O prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky rozhoduje obvodný úrad v sídle kraja najneskôr do 6 mesiacov od doručenia žiadosti. Ak obvodný úrad v sídle kraja rozhodne o prepustení zo štátneho zväzku, vydá listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.
Štátne občianstvo Slovenskej republiky sa stráca dňom prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej republiky odovzdáva obvodný úrad v sídle kraja, diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky žiadateľovi, ktorý ju osobne preberá. 

Ak si žiadateľ bez vážneho dôvodu neprevezme listinu o prepustení zo štátneho zväzku do 6 mesiacov od doručenia písomnej výzvy, diplomatická misia alebo konzulárny úrad SR vráti listinu príslušnému obvodnému úradu v sídle kraja, ktorý konanie zastaví. Proti takémuto rozhodnutiu o zastavení konania sa nemožno odvolať.

Štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky dňom, ktorým na základe výslovného prejavu vôle, ktorým je žiadosť, vyhlásenie alebo iný úkon smerujúci k nadobudnutiu cudzieho štátneho občianstva, dobrovoľne nadobudne cudzie štátne občianstvo.  K strate štátneho občianstva podľa tohto odseku nedôjde, ak štátny občan Slovenskej republiky nadobudol cudzie štátne občianstvo v súvislosti s uzavretím manželstva so štátnym občanom cudzieho štátu, a to za predpokladu, že cudzie štátne občianstvo manžela nadobudol za trvania spoločného manželstva. K strate štátneho občianstva nedôjde ani vtedy, ak bolo cudzie štátne občianstvo nadobudnuté narodením. Ten, kto stratil štátne občianstvo podľa tohto odseku, je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť obvodnému úradu v sídle kraja. 

Informácie o problematike štátneho občianstva na web stránke Ministerstva vnútra SR