Narodenie dieťaťa

Publikované 26.05.2022

Narodenie dieťaťa

Za účelom vydania rodného listu Slovenskej republiky  po narodení dieťaťa na území cudzieho štátu a ku ktorej bol vydaný cudzozemský matričný doklad (t.j. portugalský rodný list) je potrebné požiadať o zápis tejto udalosti do osobitnej matriky, ktorú vedie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

Oznámenie o narodení je možné urobiť na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Lisabone, na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode má rodič trvalý pobyt, na matričnom úrade v Slovenskej republike, v ktorého územnom obvode mal rodič posledný trvalý pobyt, na ktoromkoľvek matričnom úrade v Slovenskej republike, ak nemal rodič na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
Vydanie matričného dokladu trvá približne 3 – 4 mesiace.
Na podanie žiadosti je potrebné vopred si dohodnúť termín.

 

Náležitosti podania žiadosti:

1. tlačivo „Zápis o narodení dieťaťa“ čitateľne spísaný žiadateľom;

2. osvedčená fotokópia či odpis cudzozemského rodného listu (tzv. úplný výpis z matriky);
Rodný list dieťaťa vydaný v Portugalsku musí byť opatrený tzv. apostilom, ak bol vydaný pred 16. februárom 2019. Doklad vydaný po 16. februári 2019 nemusí mať apostil.
3. veľvyslanectvom osvedčený preklad cudzozemského rodného listu do slovenského jazyka;
Úradný preklad do slovenčiny sa nevyžaduje na doklady vydané po 16. februári 2019, ak osoba požiada portugalský úrad o vystavenie viacjazyčného štandardného formulára (t.j. v portugalskom a slovenskom jazyku) k verejnej listine. Tento formulár je len prekladovou pomôckou, musí byť pripojený k verejnej listine a samostatne nemá žiadnu právnu hodnotu.
4. doklad o slovenskom štátnom občianstve dieťaťa, alebo aspoň jedného z rodičov, pričom štátne občianstvo možno preukázať platným osvedčením o občianstve, platným cestovným pasom Slovenskej republiky rodiča, alebo platným občianskym preukazom Slovenskej republiky rodiča; 
5. platný občiansky preukaz alebo cestovný pas druhého rodiča;
6. sobášny list rodičov vydaný v Slovenskej republike, prípadne právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. Pokiaľ bolo manželstvo uzatvorené mimo územia SR a doposiaľ nebol vystavený slovenský sobášny list, odporúčame najskôr požiadať o zápis sobáša do osobitnej matriky;
7. ak je rodič vdovcom, predloží aj úmrtný list manžela alebo právoplatný rozsudok súdu o jeho vyhlásení za mŕtveho; 
8. ak rodičia dieťaťa nie sú v deň narodenia dieťaťa manželmi a ak v rodnom liste dieťaťa nie je vyhlásenie o uznaní otcovstva, musia rodičia dieťaťa podpísať na zastupiteľskom úrade súhlasné vyhlásenie o určení otcovstva, ktorého súčasťou je aj dohoda rodičov o priezvisku dieťaťa;
9. v prípade slobodných, rozvedených alebo ovdovených matiek je potrebné doložiť čestné vyhlásenie matky dieťaťa o jej stave v čase narodenia dieťaťa s predložením právoplatného rozsudku o rozvode alebo úmrtného listu bývalého partnera.;
10. predplatená spiatočná obálka (Correio Verde, Correio Azul) s vypísanou adresou prijímateľa
Iba v prípade, že si želáte, aby Vám bol vydaný matričný doklad zaslaný poštou na Vašu adresu. Pokiaľ nebude priložená spiatočná obálka, rodný list je potrebné vyzdvihnúť si osobne.

 

Úhrada správneho poplatku 
Správny poplatok, prípadne ďalšie poplatky spojené s podaním žiadosti o zápis narodenia do Osobitnej matriky, sa hradí v hotovosti.

Upozornenie
Konzulárne oddelenie veľvyslanectva prijíma len kompletne vyplnenú žiadosť doloženú všetkými potrebnými dokladmi. Doklady je potrebné predložiť v origináloch. Ak žiadateľ nepožiada o vyhotovenie a osvedčenie odpisu alebo fotokópie z originálu matričného dokladu, vydaného cudzím štátom, veľvyslanectvo zašle do osobitnej matriky jeho originál, ktorý zostáva v archíve osobitnej matriky a nemôže byť žiadateľovi vrátený. Konzulárne oddelenie veľvyslanectva zasiela žiadosť na Osobitnú matriku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorá matričný doklad vystaví a zašle ho späť na konzulárne oddelenie veľvyslanectva, kde si ho možno vyzdvihnúť osobne alebo bude žiadateľovi doručený poštou (v prípade, že k žiadosti doložil predplatenú spiatočnú obálku). Ak o to požiadate pri podávaní žiadosti na veľvyslanectve, osobitná matrika v Bratislave môže zaslať rodný list na vami uvedenú adresu v SR.